3.5.2 Methodik: Grundstufe

3.5.2 Methodik: Grundstufe

 • China; Guo jia yu yan wen zi gong zuo wei yuan hui (China); 国家语言文宇工作委员会 (China) (2010): Han yu guo ji jiao yu yong yin jie Han zi ci hui deng ji hua fen. The graded Chinese syllables, characters and words for the application of teaching Chinese to the speakers of other languages. Beijing: Zhongguo yu yan da xue chu ban she (Yu yan wen zi gui fan, GF0015-2010).
 • Everson, Michael E. (2008): Literacy Development in Chinese as a Foreign Language. In: Michael E. Everson und Yun Xiao (Hg.): Teaching Chinese as a Foreign Language. Theories and Applications. Boston: Cheng & Tsui Company, S. 97–112.
 • Li Haiyan (2001): cong jiaoxuefa kan duiwai hanyu chuji kouyu jiaocai de yuliao bianxie 从教学法看对外汉语初级口语教材的语料编写. In: Yuyan jiaoxue yu yanjiu 语言教学与研究 (4).
 • Liu, Zhenping; Yang, Yanning (2012): Cong xuexizhe pianwu kan Hanyu chengdu fuci de jiaoxue 从学习者偏误看汉语程度副词的教学. The essential principles of teaching adverbs of degree in Chinese: A study based on error analysis. In: Chinese as a Second Language Research 1 (1), S. 125–147.
 • Luan, Duo (2017): The application of a visual stimulation approach for teaching CFL at beginner level. In: Yang Lu (Hg.): Teaching and Learning Chinese in Higher Education. Theoretical and Practical Issues: Routledge, S. 131–156.
 • Lutz, Marion (2002): Das „Lernen lernen“ im Grammatikunterricht – Plädoyer für eine Didaktische Grammatik des Chinesischen. In: CHUN – Chinesischunterricht 17, S. 83–104.
 • Meyer zu Venne, Felix (2016): Alles nur Theater? Dramapädagogische Ansätze bei der Vermittlung von Grammatik im Schulunterricht Chinesisch als Fremdsprache. In: CHUN – Chinesischunterricht 31, S. 7–29.
 • Müller, Petra (1985): Neue Übungsformen im modernen Chinesischunterricht. In: CHUN – Chinesischunterricht
 • Pasfield-Neofitou, Sarah; Grant, Scott; Huang, Hui (2016): Task-Based Chinese as a Foreign Language (CFL) in Second Life for Beginner Learners and Educators Pages. In: Robyn Moloney und Hui Ling Xu (Hg.): Exploring Innovative Pedagogy in the Teaching and Learning of Chinese as a Foreign Language: Springer Singapore (Multilingual Education), S. 213–233.
 • Qian, Kan; McCormick, Robert (2014): Building course cohesion: the use of online forums in distance Chinese language learning. In: Computer Assisted Language Learning 27 (1), S. 44–69. DOI: 10.1080/09588221.2012.695739.
 • Ruan, Youjin; Duan, Xiaoju; Du, Xiang Yun (2015): Tasks and learner motivation in learning Chinese as a foreign language. In: Language, Culture and Curriculum 28 (2), S. 170–190. DOI: 10.1080/07908318.2015.1032303.
 • Tao, Liang (2016): Metalinguistic awareness and self-repair in Chinese language learning. In: Hongyin Tao (Hg.): Integrating Chinese Linguistic Research and Language Teaching and Learning. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company (7), S. 97–120.
 • Tao, Liang; Bond, Zinny Beutner Michael (2006): Speech Recognition Technology in the Instruction of Mandarin Chinese. In: Journal of the Chinese Language Teachers Association 41 (3), S. 57–88.
 • Wan, Yexin (2012): Zur Rolle von Pinyin im ChaF-Anfängerunterricht. In: CHUN – Chinesischunterricht 27, S. 41–61.
 • Wittek, Kathleen; Zemke, Claudia (2014): Kooperative Lernformen im Chinesischunterricht. In: CHUN – Chinesischunterricht 29, S. 67–78.
 • Wright, Clare (2019): Developing Communicative Competence in Adult Beginner Learners of Chinese. In: Chris Shei, Monica McLellan Zikpi und Der-Lin Chao (Hg.): The Routledge Handbook of Chinese Language Teaching: Routledge.
 • Zhang, M. (2005): duichu ji Hanyu yufa joaxue de ruogan sikao yu changshi 对初级汉语语法教学的若干思考与尝试. In: Journal of Chinese Lanugage Teachers Association 40 (2), S. 79–98.