3.7.1 Curriculumsplanung und – forschung

3.7.1 Curriculumsplanung und – forschung

3.7.1.1 Curricula Chinesisch


 • Fraefel, Urs (2011): Chinesisch an Schweizer Mittelschulen. In: CHUN – Chinesischunterricht 26, S. 120–124.
 • Frenzel, Andrea (2012): International Chinese. Impressions of Language Teaching in an Multicultural Environment in China. In: CHUN – Chinesischunterricht 27, S. 69–75.
 • Guder, Andreas; Fachverband Chinesisch (Hg.) (2015): European Benchmarks for the Chinese Language (EBCL) / Europäischer Referenzrahmen für Chinesisch als Fremdsprache. English-German edition of the project “European Benchmarks for the Chinese Language (EBCL)” Levels A1.1 / A1 / A1+ / A2 / A2+. CHUN Special Edition 2015. CHUN – Chinesischunterricht. München: iudicum.
 • Guojia duiwai hanyu jiaoxue lingdao xiaozu bangongshi hanyu shuiping kaoshi bu 国家对外汉语教学领导小组办公室汉语水平考试部 (1995): Hanyu shuiping dengji biaozhun 汉语水平等级标准. In: Yuyan wenzi yingyong 语言文字应用 (4).
 • Hanban/Confucius Institute Headquarters (2008): Guoji hanyu jiaoxue tongyong kecheng dagang国际汉语教学通用课程大纲 [International Curriculum for Chinese Language Education]: Beijing Foreign Language Teaching and Research Press.
 • Hanban/Confucius Institute Headquarters (2009): Internationales Curri¬cu¬lum für den Chinesischunterricht/Guoji Hanyu jiaoxue tongyong kecheng dagang. Beijing: Foreign language teaching and research press.
 • Huang J. (2003): Chinese as a foreign language in Canada: A content-based programme for elementary school. In: Language, Culture & Curriculum 16 (1), S. 70–89.
 • Kubler, Cornelius C. (1997): NFLC guide for basic Chinese language programs. Columbus Ohio, Washington D.C.: The Ohio State University National Foreign Language Resource Center :; Published in cooperation with the OSU Foreign Publications Office; National Foreign Language Center (Pathways to advanced skills series, 3).
 • Li Yang u. a. (1990): sinianzhi duiwai hanyu jiaoxue zongti sheji tiyao 四年制对外汉语教学总体设计提要. In: Zhongguo duiwai hanyu jiaoxue xuehui 中国对外汉语教学学会 (Hg.): Zhongguo duiwai hanyu jiaoxue xuehui di san ci xueshu taolunhui lunwen xuan 中国对外汉语教学学会第三次学术讨论会论文选. Beijing: Beijing yuyan xueyuan chubanshe 北京语言学院出版社.
 • Ministerium für Schule, Wissenschaft und Forschung Landes Nordrhein-Westfalen (2002): Kernlehrplan für das Gymnasium Sekundarstufe I in Nordrhein-Westfalen. Online verfügbar unter http://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/lehrplaene/, zuletzt geprüft am 06.05.2013.
 • Ministerium für Schule, Wissenschaft und Forschung Landes Nordrhein-Westfalen (2002): Richtlinien und Lehrpläne für die Sekundarstufe II – Gymnasium/Gesamtschule in Nordrhein-Westfalen. Chinesisch. Hg. v. Wissenschaft und Forschung Landes Nordrhein-Westfalen Ministerium für Schule. Online verfügbar unter http://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/lehrplaene/upload/lehrplaene_, zuletzt geprüft am 06.05.2013.
 • Raab, Hans-Christoph (1998): Einheitliche Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung für das Fach Chinesisch. In: CHUN – Chinesischunterricht
 • Scrimgeour, Andrew; Wilson, Philip (2009): International Curriculum for Chinese Language Education. Scrimgeour, A., & Wilson, P.. International curriculum for Chinese language education. In: Babel : journal of the Australian Federation of Modern Language Teachers‘ Association 43 (2), S. 35–38.
 • Senatsverwaltung Bildung, Jugend Sport: Berliner Rahmenlehrplan für die gymnasiale Oberstufe – Chinesisch. Online verfügbar unter http://www.berlin.de/imperia/md/content/sen-bildung/unterricht/lehrplaene, zuletzt geprüft am 06.05.2013.
 • Wang, H.D (2007): The elements of the business Chinese curriculum: A pragmatic approach. In: Selected papers from pragmatics in the CJK classroom: The state of the art.

3.7.2 Curriculumsplanung und -forschung


 • Autenrieth, Klaus F. (1998): Lehrplan für die Gymnasien in Baden-Württemberg „Chinesisch als spätbeginnende Fremdsprache“. In: CHUN – Chinesischunterricht
 • Chen Renfeng (1994): sheli mianxiang waiguo xuesheng de „zhongguo yuyan wenhua zhuanye (benke)“ chuyi 设立面向外国学生的“中国语言文化专业(本科)”刍议. In: Hanyu Xuexi (2).
 • Ruan, Jiening; Zhang, Jie; Leung, Cynthia B. (Hg.) (2016): Chinese Language Education in the United States. 1st ed. 2016. Cham: Springer Science + Business Media (Multilingual Education, 14). Online verfügbar unter http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&AN=1093963.
 • Wen, Xiaohong (2018): Motivation and Chinese second language acquisition. In: Chuanren Ke (Hg.): The Routledge Handbook of Chinese Second Language Acquisition. Milton: Routledge (Routledge Language Handbooks), S. 352–372.
 • Yuan, Fangyuan; Li, Shuai (Hg.) (2019): Classroom Research on Chinese as a Second Language: Routledge. Online verfügbar unter https://www.taylorfrancis.com/books/e/9780203709740.
 • Zhang, Tianlu; Ke, Chuanren (2018): Research on L2 Chinese character acquisition. In: Chuanren Ke (Hg.): The Routledge Handbook of Chinese Second Language Acquisition. Milton: Routledge (Routledge Language Handbooks), S. 103–133.

3.7.1.2 Curriculumsplanung und -forschung zum Chinesischunterricht


 • Altmeyer, Marianne (1988): Vorschläge für die Entscheidungskriterien bei der Curriculumentwicklung im Fach Chinesisch an deutschen Gymnasien. In: CHUN – Chinesischunterricht 5, S. 81–86.
 • Chen, Fu (2001): 汉语言专业的本科教学必须把语言本体课列为必修课——对汉语言专业课程设置的一点看法. han yuyan zhuanye de benke jiaoxue bixu ba yuyan benti ke liewei bixiu ke – dui hanyu zhuanye kecheng shezhi de yidian kanfa. In: Yuyan wenzi yingyong 语言文字应用 (2).
 • Chen, Rudong (2004): 简论以修辞为纲的对外汉语教学理念. jian lun yi xiuci wei gang de duiwai hanyu jiaoxue linian. In: Yunnan shifan daxue xuebao (duiwai hanyu jiaoxue yu yanjiu ban), 2004 (2).
 • Chi, Richard T. (2008): AP® Chinese Language and Culture: Pedagogical Implications and Applications. In: Michael E. Everson und Yun Xiao (Hg.): Teaching Chinese as a Foreign Language. Theories and Applications. Boston: Cheng & Tsui Company, S. 61–94.
 • Ding Xia (2001): „xueshu ji hanyu“ jiaoxue linian yu da hanyu jiaoxue“ 学术级汉语”教学理念与大汉语教学. In: Li Xiangkun (Hg.): guoji hanyu jiaoxue xueshu yantaohui lunwenji 国际汉语教学学术研讨会论文集. „yuyan yanjiu“ bianjibu《语言研究》编辑部.
 • Everson, Michael E. (2016): CFL Teacher Preparation and Development Pages. In: Jiening Ruan, Jie Zhang und Cynthia B. Leung (Hg.): Chinese Language Education in the United States. 1st ed. 2016. Cham: Springer Science + Business Media (Multilingual Education, 14), S. 231–244.
 • Guder, Andreas (2005): Chinesisch und der Europäische Referenzrahmen – Einige Beobachtungen zur Erreichbarkeit fremdsprachlicher Kompetenz(en) im Chinesischen. In: CHUN – Chinesischunterricht 20, S. 83–98. Online verfügbar unter http://www.fachverband-chinesisch.de/fachverbandchinesischev/fachzeitschriftchun/Datei/CHUN2005_Chinesisch_und_der_Europaeische_Referenzrahmen.pdf.
 • Harbon, Lesley; Fielding, Ruth; Liang, Jianlian (2016): The Innovation and Challenge of a Content and Language Integrated Learning Approach to CFL in One Australian Primary School. In: Robyn Moloney und Hui Ling Xu (Hg.): Exploring Innovative Pedagogy in the Teaching and Learning of Chinese as a Foreign Language: Springer Singapore (Multilingual Education), S. 193–211.
 • Jiang Liping (2007): guanyu goujian „yi peiyang jiaoji nengli wei mubiao“ de duiwai Hanyu jiaoxue kuangjia de sikao 关于构建“以培养交际能力为目标”的对外汉语教学框架的思考. In: Hanyu Xuexi (1).
 • Jiang Xin u. a. (2006): Waiguo xuesheng Hanyu zi ci xuexi de yingxiang yinsu – jian lun „hanyu shuiping dagang“ zi ci de xuanze yu fenji 外国学生汉语字词学习的影响因素——兼论《汉语水平大纲》字词的选择与分级. In: Yuyan jiaoxue yu yanjiu 语言教学与研究 (2).
 • Jin, Li (2016): Practice and Research on Chinese Language Learning in Study Abroad Contexts. In: Jiening Ruan, Jie Zhang und Cynthia B. Leung (Hg.): Chinese Language Education in the United States. 1st ed. 2016. Cham: Springer Science + Business Media (Multilingual Education, 14), S. 195–210.
 • Jing Cheng (1999): Women jiujing xuyao shenmeyang de yufa dagang 我们究竟需要什么样的语法大纲. In: Shijie hanyu jiaoxue (3).
 • Kaden, Klaus; Kautz, Ulrich (1991): Konzeptionelle Überlegungen zur Gestaltung eines Chinesisch-Grundkurses für deutsche Studierende. In: CHUN – Chinesischunterricht
 • Kölla, Brigitte (2014): Erste Jahrestagung des Verbands Fachdidaktik Distante Sprachen Schweiz zum Thema „Nachhaltige Curricula“. In: CHUN – Chinesischunterricht 29, S. 106–107.
 • Lai Siping (1987): linghuo de shiyong jiaocai, zuzhi jiaoxue – duanqi duiwai hanyu jiaoxue qiantan 灵活地使用教材、组织教学——短期对外汉语教学浅谈. In: Yuyan jiaoxue yu yanjiu 语言教学与研究 (3).
 • Lee, Hsin-Hsin Cindy; Chen, Li-Yu (2019): Learning Culture in Business Chinese Curriculum: Business Professionals’ Perspectives. In: Hongyin Tao und Howard Hao-Jan Chen (Hg.): Chinese for Specific and Professional Purposes. Theory, Pedagogical Applications, and Practices. 1st ed. Singapore: Springer Singapore (Chinese Language Learning Sciences), S. 157–166.
 • Li, Duanduan (2008): Issues in Chinese Language Curriculum and Materials Development. In: Patricia A. Duff und P. Lester (Hg.): Issues in Chinese Language Education and Teacher Development. University of British Columbia, S. 49–70.
 • Li, Yu; Zhang, Zheng-sheng (2016): CFL Education at the College Level. In: Jiening Ruan, Jie Zhang und Cynthia B. Leung (Hg.): Chinese Language Education in the United States. 1st ed. 2016. Cham: Springer Science + Business Media (Multilingual Education, 14), S. 141–166.
 • Li Qinghua (1999): Hanyu shuiping cihui yu hanzi dengji dagang de cihuiliang wenti 《汉语水平词汇与汉字等级大纲》的词汇量问题. In: Yuyan jiaoxue yu yanjiu 语言教学与研究 (1).
 • Li Quan (Hg.) (2006): duiwai hanyu kecheng, dagang yu jiaoxue moshi yanjiu 对外汉语课程、大纲与教学模式研究. Beijing: Shangwu yinshuguan.
 • Li Shaolin (2006): „dengji dagang“ yu Hanyu jiaocai shengci de queding 《等级大纲》与汉语教材生词的确定. In: Hanyu Xuexi (5).
 • Li Xiaoqi (1997): „HSK cihui dengji dagang“ zhong xingrongci he fuci de cilei biaozhu wenti 《HSK词汇等级大纲》中形容词和副词的词类标注问题. In: Hanyu Xuexi (4).
 • Li Yang (Hg.) (1997): duiwai hanyu jiaoxue kecheng yanjiu 对外汉语教学课程研究. Beijing: Beijing yuyan wenhua daxue chubanshe 北京语言文化大学出版社.
 • Liu Xun (1997): shilun Hanyu zuowei di’er yuyan jiaoxue de jiben yuanze – jianlun hai nei wai hanyu jiaoxue de xueke jianshe 试论汉语作为第二语言教学的基本原则——兼论海内外汉语教学的学科建设. In: Shijie hanyu jiaoxue (1).
 • Lu, Yang (Hg.) (2017): Teaching and Learning Chinese in Higher Education. Theoretical and Practical Issues: Routledge. Online verfügbar unter http://ebookcentral.proquest.com/lib/gbv/detail.action?docID=4813436.
 • Ma Jianfei (2004): hanyu jiaoxue de moshihua yanjiu chulun 汉语教学的模式化研究初论. In: Yuyan jiaoxue yu yanjiu 语言教学与研究 (1).
 • Möllering, Martina (2016): Australian Language Policy and the Learning and Teaching of Chinese Pages. In: Robyn Moloney und Hui Ling Xu (Hg.): Exploring Innovative Pedagogy in the Teaching and Learning of Chinese as a Foreign Language: Springer Singapore (Multilingual Education), S. 19–37.
 • Orton, Jane; Cui, Xia; Zhang, Yin (2017): Foundations for Content Learning in Chinese Beyond the European Base. In: Istvan Kecskes und Chaofen Sun (Hg.): Key Issues In Chinese as a Second Language Research. New York, NY : Routledge, [2017]: Routledge, S. 287–298.
 • Pan Wenguo (1999): yuyan yanjiu yu yuyan jiaoxue – jian lun „Han yuyan wenzi xue“ zhuanye sheli de lilun yiyi he shijian yiyi 语言研究与语言教学——兼论“汉语言文字学”专业设立的理论意义和实践意义. In: Lü Bisong (Hg.): yuyan jiaoyu wenti yanjiu lunwenji 语言教育问题研究论文集. Beijing: Huayu jiaoxue chubanshe 华语教学出版社
 • Peng, Ke (2016): Chinese as a Foreign Language in K-12 Education. In: Jiening Ruan, Jie Zhang und Cynthia B. Leung (Hg.): Chinese Language Education in the United States. 1st ed. 2016. Cham: Springer Science + Business Media (Multilingual Education, 14), S. 123–140.
 • Peng, Yue; Yan, Wei (2019): Walking the Garden Path Toward Academic Language: Perspectives from International Students in Chinese Higher Education. In: Hongyin Tao und Howard Hao-Jan Chen (Hg.): Chinese for Specific and Professional Purposes. Theory, Pedagogical Applications, and Practices. 1st ed. Singapore: Springer Singapore (Chinese Language Learning Sciences), S. 73–94.
 • Riedlinger, Heinz (1984): Prinzipien der Erstellung kommunikativer Hörverständniskurse. In: CHUN – Chinesischunterricht
 • Shi, Zhongqi; Yuan, Qiaosi; Kong, Mengsu (2019): Developments in Business Chinese Teaching and Research: An Overview and Perspectives. In: Hongyin Tao und Howard Hao-Jan Chen (Hg.): Chinese for Specific and Professional Purposes. Theory, Pedagogical Applications, and Practices. 1st ed. Singapore: Springer Singapore (Chinese Language Learning Sciences), S. 133–155.
 • Spaar, Wilfried (1991): Das Propädeutikum Chinesisch an der Universität Heidelberg. In: CHUN – Chinesischunterricht
 • Stähle, Susian (2000): Lehr- und Lernziele und Curriculum im fachsprachlichen Unterricht „Wirtschaftskommunikation Chinesisch“. In: CHUN – Chinesischunterricht
 • Sun Dejin (1999): duiwai hanyu zhuanye jiaoyu zhong yuyan zhishi ke de dingwei wenti 对外汉语专业教育中语言知识课的定位问题. In: Yuyan jiaoxue yu yanjiu 语言教学与研究 (1).
 • Sun Junzheng (1989): nei wai hanyu jiaoxue de fenye – xunzhao duiwai hanyu jiaoxue jizhi shi sikao 内、外汉语教学的分野——寻找对外汉语教学机制时思考. In: Shijie hanyu jiaoxue (1).
 • Wang, Haidan (2019): From Construction of Meanings to Meaning Design: A Literacy- and Genre-Focused Approach to Academic Chinese. In: Hongyin Tao und Howard Hao-Jan Chen (Hg.): Chinese for Specific and Professional Purposes. Theory, Pedagogical Applications, and Practices. 1st ed. Singapore: Springer Singapore (Chinese Language Learning Sciences), S. 3–24.
 • Wang, Yuping (2016): Innovative Learning Design for Online Language Learning: A Systems Design Framework. In: Robyn Moloney und Hui Ling Xu (Hg.): Exploring Innovative Pedagogy in the Teaching and Learning of Chinese as a Foreign Language: Springer Singapore (Multilingual Education), S. 253–271.
 • Wang Youmin (2000): Hanzi yu xiezuo nengli diaocha de zhengti sheji 汉字与写作能力调查的整体设计. Beijing: Huayu jiaoxue chubanshe 华语教学出版社
 • Wang Zhenkun (1993): zonghexing daxue duiwai Hanyu jiaoxue de zongti sheji qianlun 综合性大学对外汉语教学的总体设计浅论. In: Zhongguo duiwai hanyu jiaoxue xuehui 中国对外汉语教学学会 (Hg.): zhongguo duiwai hanyu jiaoxue xuehui di si ci xueshu taolunhui lunwen xuan 中国对外汉语教学学会第四次学术讨论会论文选. Beijing: Beijing yuyan xueyuan chubanshe 北京语言学院出版社.
 • Wu Huihua (2006): waiguo yanjiushheng „zhuanye hanyu“ de jiaoxue sheji 外国研究生《专业汉语》的教学设计. In: Zhongguo renmin daxue duiwai yuyan wenhua xueyuan 中国人民大学对外语言文化学院 (Hg.): „hanyu yanjiu yu yingyong“ di si ji 《汉语研究与应用》第四辑. Beijing: Zhongguo shehui kexue chubanshe 中国社会科学出版社.
 • Wu Yongyi (2006): cong jiaoji yuyan jiaoxue dao renwu xing yuyan jiaoxue 从交际语言教学到任务型语言教学. In: Qi Huyang (Hg.): „duiwai hanyu yanjiu“ di er qi 《对外汉语研究》第二期. Beijing: Shangwu yinshuguan.
 • Xiang, Xuehua (2016): The Teaching of Chinese to Heritage Language Learners at the Post-Secondary Level. In: Jiening Ruan, Jie Zhang und Cynthia B. Leung (Hg.): Chinese Language Education in the United States. 1st ed. 2016. Cham: Springer Science + Business Media (Multilingual Education, 14), S. 167–194.
 • Xiao-Desai, Yang; Wong, Ka F. (Hg.) (2019): Explorations in teaching Chinese as a second language. Studies in honor of Professor Tao-chung „Ted“ Yao. First edition. Boston: Cheng & Tsui. Online verfügbar unter https://www.cheng-tsui.com/browse/professional-development/explorations-in-teaching-chinese-as-a-second-language?id=21325#field-specs.
 • Yeh, Meng; Fu, Liang (2019): Focusing on Doctor–Patient Conversations: A Curriculum for Medical Chinese. In: Hongyin Tao und Howard Hao-Jan Chen (Hg.): Chinese for Specific and Professional Purposes. Theory, Pedagogical Applications, and Practices. 1st ed. Singapore: Springer Singapore (Chinese Language Learning Sciences), S. 287–318.
 • Zhu Yizhi 朱一之 (1993): Hanyu shuiping kaoshi hanzi dagang suoshou 2905 ge hanzi fenxi jieguo 汉语水平考试汉字大纲所收2905个汉字分析结果. In: Yuyan jiaoxue yu yanjiu 语言教学与研究 (3).

3.7.1.2.1 Grundstufe

 • Cremerius, Ruth; Kahl, Detlev (1998): Chinesisch-Lehrplan in Hamburg. In: CHUN – Chinesischunterricht
 • Cui Yonghua (1996): lüe lun hanyu sucheng jiaoxue de sheji 略论汉语速成教学的设计. In: Yuyan jiaoxue yu yanjiu 语言教学与研究 (2).
 • Guber-Yogeshwar, Barbara (1998): Der Bayerische Lehrplan für Chinesisch als spätbeginnende Fremdsprache an Gymnasien. In: CHUN – Chinesischunterricht
 • Guder, Andreas (2006): Töne, Texte, Toleranz: Ein Vergleich von Lehrplänen für Chinesisch in der Sekundarstufe. In: CHUN – Chinesischunterricht 21, S. 77–91.
 • Jingzi Huang; Bernard Mohan (2009): A functional approach to integrated assessment of teacher support and student discourse development in an elementary Chinese program. In: Linguistics and Education 20 (1), S. 22–38. DOI: 10.1016/j.linged.2009.01.006.
 • Wang Zhonghua (1999): duiwai hanyu jiaoxue chuji jieduan kecheng guifan 对外汉语教学初级阶段课程规范. Beijing: Beijing yuyan wenhua daxue chubanshe 北京语言文化大学出版社.

3.7.1.2.2 Mittelstufe

 • Chen Zhuo 陈灼 (1996): Zhiding zhongji hanyu kecheng cihui dagang de yuanze ji lilun sikao 制定《中级汉语课程词汇大纲》的原则及理论思考. Beijing 北京. Huayu jiaoxue chubanshe 华语教学出版社 Sinolingua.

3.7.1.2.3 Oberstufe

 • Chen Tianshun 陈田顺 (1999): duiwai hanyu jiaoxue zhong gao ji jieduan kecheng guifan 对外汉语教学中高级阶段课程规范. Beijing 北京. Beijing yuyan wenhua daxue chubanshe 北京语言文化大学出版社.
 • Zhang, Dongming (2013): Incorporating Contemporary Social and Cultural Issues into Chinese Language Instruction at the Advanced Level. In: Journal of Chinese Lanugage Teachers Association 48 (2), S. 27–44.

 

3.7.3 Europäischer Referenzrahmen Chinesisch


 • Casas-Tost, Helena; Rovira-Esteva, Sara (2014): New models, old patterns? The implementation of the Common European Framework of Reference for Languages for Chinese. In: Linguistics and Education (27), S. 30–38.
 • Helena Casas-Tost; Sara Rovira-Esteva (2014): New models, old patterns? The implementation of the Common European Framework of Reference for Languages for Chinese. In: Linguistics and Education 27, S. 30–38. DOI: 10.1016/j.linged.2014.07.001.
 • Lu, Yang (2017): Exploring the criterion-validity of HSK Levels 3 and 4. Are assessments and CEFR standards related? In: Yang Lu (Hg.): Teaching and Learning Chinese in Higher Education. Theoretical and Practical Issues: Routledge, S. 35–56.
 • Lu, Yang; Song, Lianyi (2017): European benchmarking Chinese language. Defining the competences in the written language. In: Yang Lu (Hg.): Teaching and Learning Chinese in Higher Education. Theoretical and Practical Issues: Routledge, S. 13–34.
 • Lutz, Iris (2005): Der Gemeinsame Europäische Referenzrahmen in der Erwachsenenbildung. In: CHUN – Chinesischunterricht 20, S. 99–103.