3.5.1 Methodik: Intensivkurse und Elementarstufe

3.5.1 Methodik: Intensivkurse und Elementarstufe

 • Brexendorff, Heidi (1995): Ausgewählte Lehrmethoden und Übungsformen in Intensivkursen unter besonderer Berücksichtigung des Methodenwechsels. In: CHUN – Chinesischunterricht 11, S. 35–44.
 • Cui Yonghua (1996): lüe lun hanyu sucheng jiaoxue de sheji 略论汉语速成教学的设计. In: Yuyan jiaoxue yu yanjiu 语言教学与研究 (2).
 • Hu, Chunhui (1988): 试谈对外汉语短期班的教学. shitan duiwai Hanyu duanqi ban de jiaoxue. In: Zhongyang minzu daxue xuebao (zhexue shehui kexue ban), 1988 (Sonderheft 1).
 • Kupfer, Peter (1984): Situativer Unterricht in chinesischer Umgangssprache in Intensiv- und Anfängerkursen. In: CHUN – Chinesischunterricht
 • Lai Siping (1987): linghuo de shiyong jiaocai, zuzhi jiaoxue – duanqi duiwai hanyu jiaoxue qiantan 灵活地使用教材、组织教学——短期对外汉语教学浅谈. In: Yuyan jiaoxue yu yanjiu 语言教学与研究 (3).
 • Ma Jianfei (2001): yi „jiaoji renwu“ wei jichu de hanyu duanqi qianghua jiaoxue jiaocai sheji 以“交际任务”为基础的汉语短期强化教学教材设计. In: Guojia duiwai hanyu jiaoxue lingdao xiaozu 国家对外汉语教学领导小组 (Hg.): duiwai hanyu jiaoxue yu jiaocai yanjiu lunwenji 对外汉语教学与教材研究论文集. Beijing: Huayu jiaoxue chubanshe 华语教学出版社
 • Myers, Dan (1997): Teaching culture with language: Words of foreign origin and linguistic purism. In: Journal of the Chinese Language Teachers Association 32 (2), S. 41–56.
 • Myers, Dan (2000): Teaching Culture with Key Words in Chinese as a Foreign Language: The State of the Field. In: Journal of the Chinese Language Teachers Association 35 (3), S. 1–28.
 • Tao, Liang; Bond, Zinny Beutner Michael (2006): Speech Recognition Technology in the Instruction of Mandarin Chinese. In: Journal of the Chinese Language Teachers Association 41 (3), S. 57–88.
 • Wang, C. Y. (1990): Innovations in Beginning Chinese Teaching Methods in American Universities. In: CHUN – Chinesischunterricht
 • Wang, George C. -Y (1991): A Study of Oral Methods of Teaching Beginning Chinese. In: CHUN – Chinesischunterricht 8, S. 81–88.
 • Wittek, Kathleen; Zemke, Claudia (2014): Kooperative Lernformen im Chinesischunterricht. In: CHUN – Chinesischunterricht 29, S. 67–78.