3.4.8 Kompetenzen: Kultur

3.4.8 Kompetenzen: Kultur

 • Chang Daqun (2003): Haiwai Huawen jiaoshi peixun zhong de Zhongguo wenhuake jiaoxue 海外华文教师培训中的中国文化课教学. In: Xiamen daxue haiwai huawen jiaoyu yanjiusuo jiaoyu xueyuan 厦门大学海外华文教育研究所海外教育学院 (Hg.): duiwai hanyu jiaoxue lunwenji 对外汉语教学论文集. Xiamen: Xiamen daxue chubanshe.
 • Chen, Guanglei (1997): 关于对外汉语课中的文化教学问题 guanyu duiwai hanyu ke zhong de wenhua jiaoxue wenti. In: 语言文字应用 Yuyan wenzi yingyong (1).
 • Chen Shen (2001): yuyan wenhua jiaoxue celüe yanjiu 语言文化教学策略研究. Beijing: Beijing yuyan wenhua daxue chubanshe 北京语言文化大学出版社.
 • Dai Xuemei (2004): zhongguo yu yingmei wenhua jiaoji zhong limao yuanze de yizhixing 中国与英美文化交际中礼貌原则的异质性. In: di qi jie guoji hanyu jiaoxue taolunhui lunwen xuan bianweihui《第七届国际汉语教学讨论会论文选》编辑委员会 (Hg.): di qi jie guoji hanyu jiaoxue taolunhui lunwen xuan 第七届国际汉语教学讨论会论文选. Beijing: Beijing daxue chubanshe.
 • Huang, Dian (2017): An experimental study on teaching number-related Chinese metaphors with cognitive deep-rooted cultural input. In: Yang Lu (Hg.): Teaching and Learning Chinese in Higher Education. Theoretical and Practical Issues: Routledge, S. 109–128.
 • Huang, Liling; Navarre, Amber (2019): Teaching Chinese Through Authentic Audio-Visual Media Materials. In: Chris Shei, Monica McLellan Zikpi und Der-Lin Chao (Hg.): The Routledge Handbook of Chinese Language Teaching: Routledge.
 • Jiang Shaoyu (1995): Oumei xuesheng yuedu zhongguo gudian shiwen ying zhuyi de wenti 欧美学生阅读中国古典诗文应注意的问题. In: di si jie guoji hanyu jiaoxue taolunhui lunwen xuan bianji weiyuanhui《第四届国际汉语教学讨论会论文选》编辑委员会 (Hg.): di si jie guoji hanyu jiaoxue taolunhui lunwen xuan 第四届国际汉语教学讨论会论文选. Beijing: Beijing yuyan xueyuan chubanshe 北京语言学院出版社.
 • Kinginger, Celeste; Wu, Qian; Lee, Sheng-Hsun (2018): Chinese language acquisition in study abroad contexts. In: Chuanren Ke (Hg.): The Routledge Handbook of Chinese Second Language Acquisition. Milton: Routledge (Routledge Language Handbooks), S. 301–317.
 • Kupfer, Peter 柯彼德 (1997): Hanzi wenhua he hanyu jiaoxue 汉字文化和汉语教学. In: di wu jie guoji hanyu jiaoxue taolunhui lunwen xuan bianji weiyuanhui《第五届国际汉语教学讨论会论文选》编辑委员会 (Hg.): di wu jie guoji hanyu jiaoxue taolunhui lunwen xuan 第五届国际汉语教学讨论会论文选. Beijing: Beijing daxue chubanshe.
 • Li, Yanchun (2006): 令留学生头痛的称呼. Ling Liuxuesheng toutong de chenghu. In: Beijing shifan daxue xuebao (shehui kexueban), 2006 (6).
 • Li Xiaoqi (Hg.) (2006): duiwai hanyu wenhua jiaoxue yanjiu 对外汉语文化教学研究. Beijing: Shangwu yinshuguan.
 • Liu, Jennifer (1992): Bridging language and culture — A cognitive approach to the study of Chinese compounds. In: Journal of the Chinese Language Teachers Association 27 (3), S. 1–20.
 • Mao Tongwen (2003): Duiwai Hanyu jiaoxue zhong de wenhua chuanshou – cong HSK kaoshi kan kuawenhua jiaoji jiaoxue de zhongyaoxing 对外汉语教学中的文化传授——从HSK考试看跨文化交际教学的重要性. In: Xiamen daxue haiwai huawen jiaoyu yanjiusuo jiaoyu xueyuan 厦门大学海外华文教育研究所海外教育学院 (Hg.): duiwai hanyu jiaoxue lunwenji 对外汉语教学论文集. Xiamen: Xiamen daxue chubanshe.
 • Schlieper, Sabine (2001): Ostasien in der Schule – Schule in Ostasien: In Erfahrungsbericht. In: Klaus F. Geiger (Hg.): Asiatische Werte. Münster: Westfälisches Dampfboot, S. 117–131.
 • Shen Yan; Wei Heya (2000): tan fei zhongguo wenhua huanjing zhong peiyang kuawenhua jiaoji nengli de tujing 谈非中国文化环境中培养跨文化交际能力的途径. In: di liu jie guoji hanyu jiaoxue taolunhui lunwen xuan bianji weiyuanhui《第六届国际汉语教学讨论会论文选》编辑委员会 (Hg.): di liu jie guoji hanyu jiaoxue taolunhui lunwen xuan第六届国际汉语教学讨论会论文选. Beijing: Beijing daxue chubanshe.
 • Vötter, Sebastian (2007): Ist Kultur erlernbar? Zum Lehren und Lernen von Kultur im Rahmen chinawissenschaftlicher Studiengänge. In: CHUN – Chinesischunterricht 22, S. 35–54. Online verfügbar unter http://www.fachverband-chinesisch.de/fachverbandchinesischev/fachzeitschriftchun/Datei/CHUN_voetter.pdf.
 • Wen Suolin (1994): chi yu zhongguo wenhua mantan 吃与中国文化漫谈. In: Hanyu Xuexi (3).
 • Xiong Wenhua (1993): yanse ci suo tixian de wenhua fancha 颜色词所体现的文化反差. In: Beijing yuyan xueyuan jiaowuchu 北京语言学院教务处 (Hg.): duiwai hanyu jiaoxue lunji 对外汉语教学论集. Beijing: Beijing yuyan xueyuan chubanshe 北京语言学院出版社.
 • Zhang Ying (2006): duiwai hanyu wenhua yinsu yu wenhua zhishi jiaoxue yanjiu 对外汉语文化因素与文化知识教学研究. In: Hanyu Xuexi (6).
 • Zhou Siyuan (1996): lun duiwai hanyu jiaoxue de wenhua dingwei 论对外汉语教学的文化定位. In: Hu Mingyang u. a. (Hg.): Yuyan wenhua jiaoxue yanjiu 语言文化教学研究. Beijing: Huayu jiaoxue chubanshe 华语教学出版社

3.4.8.1 Soziokulturelle Kompetenz


 • Chen, Shen (2008): Issues in Teaching of Culture in Chinese Language Education. In: Patricia A. Duff und P. Lester (Hg.): Issues in Chinese Language Education and Teacher Development. University of British Columbia, S. 79–89.
 • Christensen, Matthew B. (2008): Bringing Culture into the Chinese Language Classroom through Contextualized Performance. In: Michael E. Everson und Yun Xiao (Hg.): Teaching Chinese as a Foreign Language. Theories and Applications. Boston: Cheng & Tsui Company, S. 19–34.
 • Duff, Patricia A.; Doherty, Liam (2018): Chinese second language socialization. In: Chuanren Ke (Hg.): The Routledge Handbook of Chinese Second Language Acquisition. Milton: Routledge (Routledge Language Handbooks), S. 82–99.
 • Guo, Jiaqi F. (2017): Learning Chinese idioms. A luxury or necessity for the CFL curriculum? In: Yang Lu (Hg.): Teaching and Learning Chinese in Higher Education. Theoretical and Practical Issues: Routledge, S. 83–108.
 • Jandok, Peter; Müller-Jacquier, Bernd (2008): Interkulturelle Kompetenzen im Fremdsprachenunterricht: Ein wissens- und strategiebezogenes Instrument zur Lehrwerkanalyse. In: Beiträge zur Fremdsprachenvermittlung 13 (151-173).
 • Langner, Silvia (2004): China aus dem Blickwinkel des sekundären Bildungsbereichs. In: CHUN – Chinesischunterricht 19, S. 99–110.
 • Lu, Rugang (2017): Problematising identity work in CFL teaching materials. In: Yang Lu (Hg.): Teaching and Learning Chinese in Higher Education. Theoretical and Practical Issues: Routledge, S. 59–82.
 • Peng, Ke (2008): Chinese Culture Teaching 2.0. In: Journal of the Chinese Language Teachers Association 43 (3), S. 81–102.
 • Wong, Ka F. (2008): 4P’s of Cultural Pedagogy: A New Paradigm for the Cultural Dimension in Chinese Language Instruction. In: Journal of the Chinese Language Teachers Association 43 (3), S. 1–24.
 • Yuan Liangzhen (1991): zai pingdeng duihua zhong chuanbo zhongguo wenhua – dui liuxuesheng jiangshou zhongguo wenhuake „kongzi yu ruxue“ de changshi 在平等对话中传播中国文化——对留学生讲授中国文化课“孔子与儒学”的尝试. In: Guojia duiwai hanyu jiaoxue lingdao xiaozu bangongshi yewubu 国家对外汉语教学领导小组办公室教学业务部 (Hg.): zhong gao ji duiwai hanyu jiaoxue lunwenxuan 中高级对外汉语教学论文选. Beijing: Beijing yuyan xueyuan chubanshe 北京语言学院出版社.
 • Zhang, Sheri (2008): Synchronizing Chinese Language Syllabi with China’s Changing Culture. In: Journal of the Chinese Language Teachers Association 43 (3), S. 147–168.

3.4.8.2 Interkulturelle Kompetenz


 • Guder, Andreas; Schnuhr, Franziska (2010): Mehr als Tee und Stäbchen: Ergebnisse einer Befragung von Chinesischlehrkräften zu kulturspezifischen Inhalten im Schulunterricht. In: CHUN – Chinesischunterricht 25, S. 196–206.
 • Jandok, Peter (2008): Deutsch-chinesische Interaktion – Eine Sechs-Minuten-Analyse interkultureller Kommunikation und der Nutzen für den Chinesisch-als-Fremdsprache-Unterricht. In: CHUN – Chinesischunterricht
 • Jin, L.; Erben, T. (2007): Intercultural learning via instant messenger interaction. In: CALICO Journal 24 (2), S. 291–311.
 • Kinginger, Celeste; Wu, Qian; Lee, Sheng-Hsun (2018): Chinese language acquisition in study abroad contexts. In: Chuanren Ke (Hg.): The Routledge Handbook of Chinese Second Language Acquisition. Milton: Routledge (Routledge Language Handbooks), S. 301–317.
 • Liang, Yong (2008): Sprachliche und interkulturelle Kompetenz. In: CHUN – Chinesischunterricht Online verfügbar unter http://www.fachverband-chinesisch.de/fachverbandchinesischev/fachzeitschriftchun/Datei/CHUN_2008_Sprachliche_und_interkulturelle_Kompetenz.pdf.
 • McDonald, E. (2011): Learning Chinese, turning Chinese: Challenges to becoming sinophone in a globalized world. New York: Routledge.
 • Qi Hua (1999): Cong „laowai“ yici tan kuawenhua yanyu jiaoji de guoji zhunze 从“老外”一词谈跨文化言语交际的国际准则. In: Yuwen Jianshe (2).
 • Qian, Chunchun (2012): Kommunikative Handlungskompetenz in der interkulturellen Wirtschaftskommunikation. Ein adressatenspezifisches didaktisches Konzept für den Wirtschaftsdeutsch-Unterricht // Kommunikative Handlungskompetenz in der interkulturellen Wirtschaftskommunikation. Ein adressatenspezifisches didaktisches Konzept für den Wirtschaftsdeutsch-Unterricht. München: IUDICIUM.
 • Roche, Jörg (2001): Interkulturelle Sprachdidaktik. Eine Einführung. Tübingen: Narr (Narr-Studienbücher). Online verfügbar unter http://www.gbv.de/dms/hebis-darmstadt/toc/94315019.pdf.
 • Wippermann, Dorothea (2000): Überlegungen zur Vermittlung von Kompetenz für die interkulturelle Kommunikation mit Chinesen im Unterricht des Chinesischen als Fremdsprache am Beispiel der Höflichkeitssprache. In: CHUN – Chinesischunterricht
 • Zhang Shuxian (2001): tan tuxiang zai kua mu wenhua de yuyan jiaoxue zhong de teshu zuoyong 谈图像在跨母文化的语言教学中的特殊作用. In: Hanyu Xuexi (2).

3.4.8.3 Sprachhandlungskompetenz im Chinesischen


 • Christensen, Matthew B. (2008): Bringing Culture into the Chinese Language Classroom through Contextualized Performance. In: Michael E. Everson und Yun Xiao (Hg.): Teaching Chinese as a Foreign Language. Theories and Applications. Boston: Cheng & Tsui Company, S. 19–34.
 • Duff, Patricia A.; Doherty, Liam (2018): Chinese second language socialization. In: Chuanren Ke (Hg.): The Routledge Handbook of Chinese Second Language Acquisition. Milton: Routledge (Routledge Language Handbooks), S. 82–99.
 • Hong, Wei (1997): Sociopragmatics in language teaching: with examples of Chinese requests. In: Journal of the Chinese Language Teachers Association 32 (1), S. 95–107.
 • Kinginger, Celeste; Wu, Qian; Lee, Sheng-Hsun (2018): Chinese language acquisition in study abroad contexts. In: Chuanren Ke (Hg.): The Routledge Handbook of Chinese Second Language Acquisition. Milton: Routledge (Routledge Language Handbooks), S. 301–317.
 • Li, Yanchun (2006): 令留学生头痛的称呼. Ling Liuxuesheng toutong de chenghu. In: Beijing shifan daxue xuebao (shehui kexueban), 2006 (6).
 • Liang, Yong (2008): Sprachliche und interkulturelle Kompetenz. In: CHUN – Chinesischunterricht Online verfügbar unter http://www.fachverband-chinesisch.de/fachverbandchinesischev/fachzeitschriftchun/Datei/CHUN_2008_Sprachliche_und_interkulturelle_Kompetenz.pdf.
 • Niu Shuling (2004): yuyan jiaoxue bixu zhongshi wenhua zhishi de chuanshou 语言教学必须重视文化知识的传授. In: Yuyan yu fanyi 语言与翻译 (1).
 • Wei, Wanchuan; Zhang, Luchang (2003): 非语言交际手段在对外汉语教学中的运用. fei yuyan jiaoji shouduan zai duiwai hanyu jiaoxue zhong de yunyong. In: Yunnan shifan daxue xuebao (duiwai hanyu jiaoxue yu yanjiu ban), 2003 (5).
 • Yuan, Fangyuan (2018): Form-focused instruction and task-based language teaching in Chinese as a second language. In: Chuanren Ke (Hg.): The Routledge Handbook of Chinese Second Language Acquisition. Milton: Routledge (Routledge Language Handbooks), S. 415–431.
 • Zeng Jinjin (2004): you „xiexie“ de shiyong tan yuyan yu wenhua jiaoxue 由“谢谢”的使用谈语言与文化教学. In: di qi jie guoji hanyu jiaoxue taolunhui lunwen xuan bianweihui《第七届国际汉语教学讨论会论文选》编辑委员会 (Hg.): di qi jie guoji hanyu jiaoxue taolunhui lunwen xuan 第七届国际汉语教学讨论会论文选. Beijing: Beijing daxue chubanshe.
 • Zhang Hesheng (1996): Hanyu bianyici yu han minzu guannian wenhua 汉语贬义词与汉民族观念文化. In: Zhongguo duiwai hnayu jiaoxue xuehui mishuchu 中国对外汉语教学学会秘书处 (Hg.): Zhongguo duiwai hanyu jiaoxue xuehui chengli shi zhounian jinian lunwen xuan中国对外汉语教学学会成立十周年纪念论文选. Beijing: Beijing yuyan xueyuan chubanshe 北京语言学院出版社.
 • Zhang Wei (2006): duiwai hanyu jiaoxue zhong jiaoji wenhua de jiaoxue 对外汉语教学中交际文化的教学. In: Xiandai yuwen (yuyan yanjiu ban) 现代语文(语言研究版) (6).
 • Zhu Xiaoshu (2007): Kuawenhua chenggong jiaoji yanjiu 跨文化成功交际研究. Beijing: Duiwai jingji maoyi daxue chubanshe 对外经济贸易大学出版社.