3.3.2 Gesteuerter und ungesteuerter Zweitspracherwerb

3.3.2 Gesteuerter und ungesteuerter Zweitspracherwerb

3.3.2.1 Einführende Darstellungen


 • Alexander, Richard (1979): Elements of a theory of second language learning. Frankfurt a.M. Lang. ISBN: 3-8204-2361-6. Band 2.

 • Andersen, Roger W. (1981): New dimensions in second language acquisition research. Rowley, Mass. Newbury House Publishers. ISBN: 0-88377-180-2.
 • Hu Mingyang 胡明扬 (2005): di’er yuyan de xuexi he jiaoxue 第二语言的学习和教学.In: Qi Huyang 齐沪扬 (Hg.): „duiwai hanyu yanjiu“ di yi qi 《对外汉语研究》第一期. Beijing 北京: Shangwu yinshuguan 商务印书馆 .
 • Jin Honggang 靳洪刚 (2005): Di er yuyanxideyuyuyanxingshiweizhongxin de jiegoujiaoxuetantao 第二语言习得与语言形式为中心的结构教学探讨. Form-focused Instruction and Second Language Learning: Some Pedagogical Considerations and Teaching Techniques. In: Journal of the Chinese Language Teachers Association 40, Nr. 2, S. 43–66.
 • Johnson, Marysia (2004): A philosophy of second language acquisition. New Haven, Conn. Yale University Press. ISBN: 0300100264.
 • Kondo-Brown, Kimi (Winter, 2005): Differences in Language Skills: Heritage Language Learner Subgroups and Foreign Language Learners. Blackwell. In: The Modern Language Journal 89, Nr. 4, S. 563–581. http://www.jstor.org/stable/3588626
 • Wang Kuijing 王魁京 (1993): yuyan he wenhua de guanxi yu di’eryuyan de jiaoxue 语言和文化的关系与第二语言的教学. In: Beijing shifandaxuexuebao (shehuikexue ban) 北京师范大学学报(社会科学版)Journal of Beijing Normal University (Social Science Edition) , Nr. 6.
 • Wang Kuijing 王魁京 (1998): di’er yuyan xuexi lilun yanjiu 第二语言学习理论研究. Beijing 北京. Beijing shifan daxue chubanshe 北京师范大学出版社.

3.3.2.2 Zweitspracherwerb Chinesisch


3.3.2.2.1 Allgemeine Darstellungen zum Zweitspracherwerb Chinesisch

 • Cao, Fei 曹沸 (2013): Chuxuezhe Hanyu yinguo biaoji xide de xuanze pianxiang jiqi zhiyue jizhi 初学者汉语因果标记习得的选择偏向及其制约机制. In: Journal of Chinese Lanugage Teachers Association 48 (2), S. 45–67.
 • Chung, Y. C. (2012): Schools at Home: Parental Support for Learning Mandarin as a Second or Foreign Language. Dissertation. University of London, London.
 • Cui Xiliang u.a. 崔希亮 等 (2008): Hanyu zuowei di er yuyan de xide yu renzhi yanjiu 汉语作为第二语言的习得与认知研究. Beijing 北京. Beijing daxue chubanshe 北京大学出版社. ISBN: 9787301132159.
 • Dai Qingxia 戴庆厦 (1999): di’er yuyan (hanyu) jiaoxue gailun 第二语言(汉语)教学概论. Beijing 北京. Minzu chubanshe 民族出版社.
 • Everson, Michael (2013): Teaching and Learning Chinese in Global Contexts: Multimodality and Literacy in the New Media Age. In: Journal of Chinese Lanugage Teachers Association 48 (1), S. 109–117.
 • Guo Xi 郭熙 (2006): yi fuzhu zhuanye jiaoxue wei mudi de hanyu zuowei di’er yuyan de jiaoxue: shijian yu sikao 以辅助专业教学为目的的汉语作为第二语言的教学:实践与思考. In: Qi Huyang 齐沪扬 (Hg.): „duiwai hanyu yanjiu“ di er qi 《对外汉语研究》第二期. Beijing 北京: Shangwu yinshuguan 商务印书馆 .
 • Jin Honggang 靳洪刚 (2005): Di er yuyan xide yu yuyan xingshi wei zhongxin de jiegou jiaoxue tantao 第二语言习得与语言形式为中心的结构教学探讨. Form-focused Instruction and Second Language Learning: Some Pedagogical Considerations and Teaching Techniques. In: Journal of the Chinese Language Teachers Association 40, Nr. 2, S. 43–66.
 • Li Rong 李戎 (2005): Fei mudi yu huanjing xia fei yuanxiao hanyu jiaoxue duixiang fenxi 非目的语环境下非院校汉语教学对象分析. In: CHUN – Chinesischunterricht 20, S. 61–66.
 • Liu Xun 刘珣 (1997): shilun Hanyu zuowei di’er yuyan jiaoxue de jiben yuanze – jianlun hai nei wai hanyu jiaoxue de xueke jianshe 试论汉语作为第二语言教学的基本原则——兼论海内外汉语教学的学科建设. In: Shijie hanyu jiaoxue 世界汉语教学 , Nr. 1.
 • Lu Jianming 陆俭明 (2005): zuowei di’er yuyan de hanyu benti yanjiu 作为第二语言的汉语本体研究. Beijing 北京. Waiyu jiaoxue yu yanjiu chubanshe 外语教学与研究出版社.
 • Luo, Han (2013): Chinese Language Learning Anxiety and its Associated Factors. In: Journal of Chinese Lanugage Teachers Association 48 (1), S. 1–25.
 • Waltz, Terry (2015): TPRS [Teaching Proficiency through Reading and Storytelling] with Chinese Characterictics: Squid for Brains, ISBN-13: 978-0692442906.
 • Wang, Jianqin 王建勤 (2006): hanyu zuowei di’er yuyan de xuexizhe yu hanyu renzhi yanjiu 汉语作为第二语言的学习者与汉语认知研究. Beijing 北京. Shangwu yinshuguan 商务印书馆.
 • Wang Jianqin 王建勤 (1997): hanyu zuowei di’er yuyan de xide yanjiu 汉语作为第二语言的习得研究. Beijing 北京. Beijing yuyan wenhua daxue chubanshe 北京语言文化大学出版社.
 • Wang Jianqin 王建勤 (2006): hanyu zuowei di’er waiyu de xuexizhe xide guocheng yanjiu 汉语作为第二外语的学习者习得过程研究. Beijing 北京. Shangwu yinshuguan 商务印书馆.
 • Wang Jianqin 王建勤 (2006): hanyu zuowei di’er yuyan de xuexizhe yuyan xitong yanjiu 汉语作为第二语言的学习者语言系统研究. Beijing 北京. Shangwu yinshuguan 商务印书馆.
 • Wang Xiaojun 王晓钧 (2000): huayu yufa xide tantao 华语语法习得探讨. Beijing 北京. Huayu jiaoxue chubanshe 华语教学出版社 Sinolingua.
 • Yang Huiyuan 杨惠元 (2000): di’er yuyan jiaoxue de xin moshi (shiyan sheji) 第二语言教学的新模式(实验设计). In: Hanyu Xuexi 汉语学习 , Nr. 6.
 • Yuan, Fangyuan 袁芳远 (2009): Measuring Learner Language in L2 Chinese in Fluency, Accuracy and Complexity. In: Journal of the Chinese Language Teachers Association, Jg. 44, H. 3, S. 109–130.
 • Zhang, Yanyin (2013): Yuyan chuli nengli zhiyuexia de muyu qianyi: L2 Hanyu teshu yiwenju de xide 语言处理能力制约下的母语迁移:L2汉语特殊疑问句的习得. In: Journal of Chinese Lanugage Teachers Association 48 (1), S. 55–70.

3.3.2.2.2 Einzeluntersuchungen zum Zweitspracherwerb Chinesisch

 • Chen, Chen 陈晨 (2010): Yingyu guojia xuesheng zhong-gaoji Hanyu pianzhang xianjie kaocha 英语国家学生中高级汉语篇章衔接考察. S. 272–282.
 • Chen, Chen 陈晨 (2010): Yingyu muyu xuesheng Hanyu yupian lianjie chengfen xide qingkuang de kaocha 英语母语学生汉语语篇连结成分习得情况的考察. S. 283–299.
 • Chi, Yangqin 池扬琴; Gao, Liqun 高立群 (2010): Hanyu konglunyuan de di’er yuyan xide yanjiu.  In: Cui Xiliang u.a. 崔希亮 等 (Hg.): Ou-Mei xuesheng Hanyu xuexi he renzhi yanjiu 欧美学生汉语学习和认知研究. Beijing 北京: Beijing daxue chubanshe 北京大学出版社, S. 93–121.
 • Liu, Zhaojing 刘兆静; Gao, Liqun 高立群 (2010): Zhong-wai xuesheng liyong Hanyu yunlü xinxi xiaojie jufa jiegou qiyi de shiyan yanjiu 中外学生利用汉语韵律信息消解句法结构歧义的实验研究. In: Cui Xiliang u.a. 崔希亮 等 (Hg.): Ou-Mei xuesheng Hanyu xuexi he renzhi yanjiu 欧美学生汉语学习和认知研究. Beijing 北京: Beijing daxue chubanshe 北京大学出版社, S. 174–180.
 • Packard, Jerome Lee (2008): Relative Clause Processing in L2 Speakers of Mandarin and English. In: Journal of the Chinese Language Teachers Association 43, Nr. 2, S. 107–146.
 • Qian Yulian 钱玉莲; Zhao Qingju 赵晴菊 (2009): Liuxuesheng hanyu shuchu xuexi celue yanjiu 留学生汉语输出学习策略研究. Beijing 北京. Shijie tushu chubanshe 世界图书出版社. ISBN: 9787510011603.
 • Scrimgeour, Andrew (2011): Issues and Approaches to Literacy Development in Chinese Second Language Classrooms. In: L. Tsung und K. Cruikshank (Hg.): Teaching and learning Chinese in global contexts: Multimodality and literacy in the new media age. London: Continuum, S. 197–212.
 • Shen, H. H.(2010): Analysis of Radical Knowledge Development Among Beginning CFL Learners. In: Everson, M.E; Shen H.H.: Research among learners of Chinese as a Foreign Language (2010), S. 45–66.
 • Tasker, Isabel (2010): Intermediate Distance Learners of Chinese Look Back: A survey Study. In: Everson, M.E; Shen H.H.: Research among learners of Chinese as a Foreign Language (2010), S. 153–178.
 • Tseng, Miao-Fen (2010): Language Attrition in Grammar and Receptive Skills in Mandarin Chinese. In: Everson, M.E; Shen H.H.: Research among learners of Chinese as a Foreign Language (2010), S. 35–44.
 • Wen, Xiaohong (2006): Acquisition Sequence of Three Constructions: An Analysis of the Inter-language of learners of Chinese as a Foreign Language. In: Journal of the Chinese Language Teachers Association 41, Nr. 2, S. 89–114.
 • Yang, Chun 杨春 (2010): Yingyu guojia xuesheng chuji Hanyu yupian zhaoying pianwu kaocha 英语国家学生初级汉语语篇照应偏误考察. In: Cui Xiliang u.a. 崔希亮 等 (Hg.): Ou-Mei xuesheng Hanyu xuexi he renzhi yanjiu 欧美学生汉语学习和认知研究. Beijing 北京: Beijing daxue chubanshe 北京大学出版社, S. 263–271.
 • Zhang, Dandan 张丹丹; Gao, Liqun 高立群 (2010): Ying-Ri-Han liuxuesheng dui Hanyu huatiju xide de shiyan yanjiu 英日韩留学生对汉语话题句习得的实验研究. In: Cui Xiliang u.a. 崔希亮 等 (Hg.): Ou-Mei xuesheng Hanyu xuexi he renzhi yanjiu 欧美学生汉语学习和认知研究. Beijing 北京: Beijing daxue chubanshe 北京大学出版社, S. 142–173.