3.2.6 Chinesisch als Fremdsprache vor 1990

3.2.6 Chinesisch als Fremdsprache vor 1990

3.2.6.1 Chinesisch als Fremdsprache vor 1950


 • Chen Shanshan 陈珊珊 (2006): riben mingzhi shiqi de beijing guanhua „huihua“ keben 日本明治时期的北京官话“会话”课本. In: Shijie hanyu jiaoxue 世界汉语教学 , Nr. 4.
 • Seidel, August (1923): Chinesische Konversations-Grammatik im Dialekt der nordchinesischen Umgangssprache. Nebst einem Verzeichnis von ca. 1500 der gebräuchlichsten chinesischen Schriftzeichen. 2. Aufl. Heidelberg. Groos.
 • Zhang Xiping et al. 张西平 等 (2003): xifangren zaoqi hanyu xuexi shi diaocha 西方人早期汉语学习史调查. Beijing 北京. Zhongguo da baike quanshu chubanshe 中国大百科全书出版社.
 • Zhang Xiping 张西平 (2004): xifangren zaoqi hanyu xuexi jianshu 西方人早期汉语学习史简述.  In: di qi jie guoji hanyu jiaoxue taolunhui lunwen xuan bianweihui《第七届国际汉语教学讨论会论文选》编辑委员会 (Hg.): di qi jie guoji hanyu jiaoxue taolunhui lunwen xuan 第七届国际汉语教学讨论会论文选. Beijing 北京: Beijing daxue chubanshe 北京大学出版社 .

3.2.6.2 Chinesisch als Fremdsprache 1950 – 1980


 • Cheng Tang 程棠 (1985): Woguo duiwai hanyu jiaoxue de qingkuang ji jige wenti 我国对外汉语教学的情况及几个问题. In: CHUN – Chinesischunterricht 2.
 • Cheng Yuzhen 程裕祯 (2005): xin zhongguo duiwai hanyu jiaoxue fazhanshi 新中国对外汉语教学发展史. Beijing 北京. Beijing daxue chubanshe 北京大学出版社.
 • Li Peiyuan 李培元 (1993): wu liu shi niandai duiwai Hanyu jiaoxue de zhuyao tedian 五六十年代对外汉语教学的主要特点. In: Sheng Yan; Sha Li 盛炎; 沙砾 (Hg.): „duiwai hanyu jiaoxue lunwen xuanping“ di 1 ji《对外汉语教学论文选评》第1集. Beijing 北京: Beijing yuyan xueyuan chubanshe 北京语言学院出版社 .
 • Shi Guangheng 施光亨; Yang Junxuan 杨俊萱 (1990): xin zhongguo duiwai Hanyu jiaoxue 40 nian dashiji 新中国对外汉语教学40年大事记. In: Shijie hanyu jiaoxue 世界汉语教学 , Nr. 2-4.
 • Zhong Qin 钟梫 (2005): zhongqin duiwai hanyu jiaoxue chutan 钟梫对外汉语教学初探. Beijing 北京. Beijing yuyan wenhua daxue chubanshe 北京语言文化大学出版社.

3.2.6.3 Chinesisch als Fremdsprache 1980 – 1990


 • Zhao Jinming 赵金铭 (1989): jin shinian duiwai hanyu jiaoxue yanjiu shuping 近十年对外汉语教学研究述评. In: Yuyan jiaoxue yu yanjiu 语言教学与研究 , Nr. 1.

 • Zhong Qin 钟梫 (1985): shiwu nian Hanyu jiaoxue zongjie 十五年汉语教学总结.  In: yuyan jiaoxue yu yanjiu bianji bu 《语言教学与研究》编辑部 (Hg.): duiwai hanyu jiaoxue lunji 对外汉语教学论集. Beijing 北京: Beijing yuyan xueyuan chubanshe 北京语言学院出版社 .