3.2.5 Chinesisch als Fremdsprache in einzelnen Ländern

3.2.5 Chinesisch als Fremdsprache in einzelnen Ländern

3.2.5.1 Chinesisch als Fremdsprache in Europa


 • Kölla, Brigitte (2014): Erste Jahrestagung des Verbands Fachdidaktik Distante Sprachen Schweiz zum Thema „Nachhaltige Curricula“. In: CHUN – Chinesischunterricht 29 (29), S. 106–107.
 • Zhang Xiping et al. 张西平 等 (2003): xifangren zaoqi hanyu xuexi shi diaocha 西方人早期汉语学习史调查. Beijing 北京. Zhongguo da baike quanshu chubanshe 中国大百科全书出版社.

3.2.5.1.1 Chinesisch als Fremdsprache in Frankreich

 • Altmeyer, Marianne (1985): Situationsbericht zum Chinesischunterricht in Frankreich. In: CHUN – Chinesischunterricht 2.
 • Bai lesang 白乐桑(法) (1995): Faguo hanyu jiaoxue shi qianlun 法国汉语教学史浅论. In: di si jie guoji hanyu jiaoxue taolunhui lunwen xuan bianji weiyuanhui《第四届国际汉语教学讨论会论文选》编辑委员会 (Hg.): di si jie guoji hanyu jiaoxue taolunhui lunwen xuan 第四届国际汉语教学讨论会论文选. Beijing 北京: Beijing yuyan xueyuan chubanshe 北京语言学院出版社 .
 • Billion, Roger (1994): Zu den Entwicklungen und Problemen des Chinesischunterrichts an französischen Gymnasien. In: CHUN – Chinesischunterricht 10.
 • Hoffmann, Jana N.; Guder, Andreas (2007): „Une langue émergente“ – Chinesischunterricht in Frankreich. In: CHUN – Chinesischunterricht 22, S. 187–195.
 • Kurz, Elisabeth (1986): Noch einmal zur Situation des Chinesisch-Unterrichts in Frankreich. In: CHUN – Chinesischunterricht 3.
 • Kurz, Elisabeth (1994): Der Chinesischunterricht an Frankreichs Gymnasien. In: CHUN – Chinesischunterricht 10.
 • Wang Ruojiang 王若江 (2004): dui faguo hanyu jiaocai de zai renshi 对法国汉语教材的再认识. In: Hanyu Xuexi 汉语学习 , Nr. 6.
 • Zhang Xiping et al. 张西平 等 (2003): xifangren zaoqi hanyu xuexi shi diaocha 西方人早期汉语学习史调查. Beijing 北京. Zhongguo da baike quanshu chubanshe 中国大百科全书出版社.

3.2.5.1.2 Chinesisch als Fremdsprache in Deutschland

 • Benedix, Antje (2009): Chinesisch als Fremdsprache in der Sekundarstufe. Binnen¬differenzierung und die Gestaltung von Unterrichtsmaterialien. Marburg: Tectum. ISBN: 978-3828898752.
 • Berg, Christine (2014): 18. Tagung zum modernen Chinesischunterricht Chinesisch als Fremdsprache: Mündlichkeit und Schriftlichkeit. In: CHUN – Chinesischunterricht 29 (29), S. 110–116.
 • Fachverband Chinesisch (1984): Chinesischunterricht in der Bundesrepublik Deutschland. In: CHUN – Chinesischunterricht 1.
 • Fachverband Chinesisch (1984): Modernes Chinesisch an Universitäten in der Bundesrepublik (Tabellen 1-2). In: CHUN – Chinesischunterricht 1.
 • Fachverband Chinesisch (1985): Modernes Chinesisch an Universitäten in der Bundesrepublik (Tabellen 3-4). In: CHUN – Chinesischunterricht 2.
 • Fachverband Chinesisch (1986): Chinesisch an den Gymnasien der Bundesrepublik. In: CHUN – Chinesischunterricht 3.
 • Fachverband Chinesisch (1988): Chinesisch an den Gymnasien der Bundesrepublik einschl. Berlin (West) (Stand Febr. 1988). In: CHUN – Chinesischunterricht 5.
 • Geng Youquan 耿有权 (2005): falankefu daxue de hanxue yanjiu yu hanyu jiaoxue 法兰克福大学的汉学研究与汉语教学. In: Shijie hanyu jiaoxue 世界汉语教学 , Nr. 4.
 • Guder-Manitius, Andreas (1998): Gymnasien mit Chinesischangebot in der Bundesrepublik Deutschland (Tabelle). In: CHUN – Chinesischunterricht 14.
 • Kaden, Klaus (1987): Chinesischausbildung in der Deutschen Demokratischen Republik. In: CHUN – Chinesischunterricht 4.
 • Kaden, Klaus (1991): Die Situation der Chinesischausbildung auf dem Gebiet der ehemaligen DDR zu Beginn des Jahres 1991. In: CHUN – Chinesischunterricht 8.
 • Kultusministerkonferenz (Hg.) (2008): Chinesisch an Schulen in Deutschland. Bonn: KMK.
 • Kultusministerkonferenz (Hg.) (2011): Chinesisch an Schulen in Deutschland. Ergänzung 2011. Bonn: PAD.
 • Kupfer, Peter (1997): Geschichte und Arbeitsgebiete des Fachverbandes Chinesisch e.V. In: Asien (Hamburg) , Nr. 64, S. 119–122.
 • Meng Hong 孟虹 (2000): Deguo gaoxiao Hanyu kouyu ke chayi jiaoxue chutan 德国高校汉语口语课差异教学初探. In: Hanyu Xuexi 汉语学习 , Nr. 2.
 • Mörke, Alexander (2014): 5. Bundestagung „Chinesisch als Fremdsprache an Schulen“. In: CHUN – Chinesischunterricht 29 (29), S. 101–103.
 • Neder, Christina (2009): Chinesisch an Schulen in Deutschland. Bericht aus den Ländern. In: CHUN – Chinesischunterricht (24).
 • Zhang Xiping et al. 张西平 等 (2003): xifangren zaoqi hanyu xuexi shi diaocha 西方人早期汉语学习史调查. Beijing 北京. Zhongguo da baike quanshu chubanshe 中国大百科全书出版社.
 • Zhang Yan 张彦 (2008): Deguoren xue Hanyu de shengdiao wenti 德国人学汉语的声调问题. In: CHUN – Chinesischunterricht 23.

3.2.5.1.3 Chinesisch als Fremdsprache in Großbritannien

 • T’ung P. C. 佟秉正 (1987): Lundun daxue yafei xueyuan de hanyu jiaoxue 伦敦大学亚非学院的汉语教学 (Chinese Language Teaching at S.O.A.S.). In: CHUN – Chinesischunterricht 4.
 • Zhang, George X.; Li, Linda M. (2009): Chinese language teaching in Britain: Present and future. In: CHUN – Chinesischunterricht (24).
 • Zhang Xiping et al. 张西平 等 (2003): xifangren zaoqi hanyu xuexi shi diaocha 西方人早期汉语学习史调查. Beijing 北京. Zhongguo da baike quanshu chubanshe 中国大百科全书出版社.

3.2.5.1.4 Chinesisch als Fremdsprache in Italien

 • Masini, Federico (2009): Teaching Chinese in Italy: Past and present. In: CHUN – Chinesischunterricht (24).

3.2.5.1.5 Chinesisch als Fremdsprache in Russland und Osteuropa

 • Kaden, Klaus (1998): Informationen über den Russischen Verband der Chinesisch-Lehrkräfte. In: CHUN – Chinesischunterricht 14.
 • Zhang Xiping et al. 张西平 等 (2003): xifangren zaoqi hanyu xuexi shi diaocha 西方人早期汉语学习史调查. Beijing 北京. Zhongguo da baike quanshu chubanshe 中国大百科全书出版社.

3.2.5.2 Chinesisch als Fremdsprache in Amerika


 • Fachverband Chinesisch (1986): Erfahrungen im Chinesischunterricht in den Vereinigten Staaten und an der Sprachenhochschule Beijing (Interview mit Timothy Light). In: CHUN – Chinesischunterricht 3.
 • Kubler, Cornelius C. (1997): Recommendations of the U.S. National Task Force on Basic Chinese. In: CHUN – Chinesischunterricht 13.
 • Li, Chen-ching (1988): An MTC Case Study of International Cooperation for Teaching Chinese as a Second Language. In: CHUN – Chinesischunterricht 5.
 • Lu Wei 卢伟 (2005): Meiguo changyong hanyu jiaocai fenxi 美国常用汉语教材分析. In: Zhongguo renmin daxue duiwai yuyan wenhua xueyuan 中国人民大学对外语言文化学院 (Hg.): „hanyu yanjiu yu yingyong“ di san ji 《汉语研究与应用》第三辑. Beijing 北京: Zhongguo shehui kexue chubanshe 中国社会科学出版社 .
 • McGinnis, Scott (1996): Chinese Pedagogy: An Emerging Field. Columbus, Ohio. Ohio State University Foreign Language Publications. Band 2.
 • Shuai Li, Richard Tucker (2013): A Survey of the U.S. Confucius Institutes: Opportunities and Challenges in Promoting Chinese Language and Culture Education. In: Journal of Chinese Lanugage Teachers Association 48 (1), S. 29–53.
 • Tsu, John B. (Dec., 1970): The Teaching of Chinese in Colleges and Schools of the United States. Blackwell. In: The Modern Language Journal 54, Nr. 8, S. 562–579. http://www.jstor.org/stable/322321
 • Wang, C. Y. (1990): Innovations in Beginning Chinese Teaching Methods in American Universities. In: CHUN – Chinesischunterricht 7.
 • Wang, George C. -Y 王清源 (1987): Meiguo de zhongwenjiaoshijinxiu – EPDA zhongwenshizijiangxikewei li 美国的中文教师进修 – EPDA 中文师资讲习班为例 (Chinese Language Teachers‘ Training in the United States: EPDA Summer Institute in Chinese Language and Culture). In: CHUN – Chinesischunterricht 4.
 • Ye, Lijuan (2011): Teaching and Learning Chinese as a Foreign Language in the United States: To Delay or Not to Delay the Character Introduction. Dissertation. Georgia State University, Atlanta.
 • YinJinghua 印京华 (2003): Meiguo daxueshengjiyi hanzi shi shiyong de fangfa 美国大学生记忆汉字时使用的方法–问卷调查报告 [Methoden amerikanischer Studenten zur Zeichenmemorisierung]. In: Journal of the Chinese Language Teachers Association 38, Nr. 3, S. 69–90.

3.2.5.3 Chinesisch als Fremdsprache in Asien


 • Choi, Eunhui (2004): Chinesisch als Fremdsprache in Südkorea – Kontraste in Kultur und Sprache. In: CHUN – Chinesischunterricht 19, S. 87–97.

 • Henkel, Johannes (1985): In Japan verwendete Lehrbücher der chinesischen Sprache (Excerpt). In: CHUN – Chinesischunterricht 2.
 • Jackson, Frederick H. (1964): Instruction in Chinese and Japanese in Secondary Schools. SAGE Publications. In: Annals of the American Academy of Political and Social Science 356, S. 113–118. http://www.jstor.org/stable/1035607

3.2.5.3.2 Chinesisch als Fremdsprache in Südchina, Hongkong, Singapur

 • Li Mingjian 李铭建 (1997): Waiguo liuxueshengzaisui-gang-ao jiuye de yuyanxuqiuyushuangmudiyukechengsheli 外国留学生在穗港澳就业的语言需求与双目的语课程设立. In: CHUN – Chinesischunterricht 13.

3.2.5.3.3 Chinesisch als Fremdsprache in Taiwan

 • Merkelbach, Chris (2002): Langzeichen und eine Vielfalt an Pinyin – Chinesischlernen in Taiwan. In: CHUN – Chinesischunterricht 17.

3.2.5.3.4 Chinesisch als Fremdsprache in Korea

 • Yue Yujie 岳玉杰 (2006): hanguo daxue hanyu jiaocai diaocha fenxi 韩国大学汉语教材调查分析. In: Guoji Xueshu dongtai 国际学术动态 , Nr. 2.