3.2.3 Aufsatzsammlungen und Monographien

3.2.3 Aufsatzsammlungen und Monographien

 • Beijing yuyan wenhua daxue hanyu sucheng xueyuan 北京语言文化大学汉语速成学院 (Hg.) (1999): hanyu sucheng jiaoxue yanjiu di er ji 《汉语速成教学研究》第二辑. Beijing: Huayu jiaoxue chubanshe 华语教学出版社
 • Beijing yuyan wenhua daxue hanyu xueyuan 北京语言文化大学汉语学院 (Hg.) (2001): yuyan wenhua jiaoxue yu yanjiu (2001 nian juan)《语言文化教学与研究(二〇〇一年卷)》. Beijing: Renmin jiaoyu chubanshe.
 • Beijing yuyan xueyuan jiaowuchu 北京语言学院教务处 (Hg.) (1993): duiwai hanyu jiaoxue lunji 对外汉语教学论集. Beijing: Beijing yuyan xueyuan chubanshe 北京语言学院出版社.
 • Cai, Yongqian (2014): Fa zhan han yu. = Developing Chinese. 2. Aufl. Bei jing: Bei jing yu yan da xue chu ban she (对外汉语长期进修教材).
 • Chang, Hsiao-min Wang (o.J.): Issues and problems in teaching Chinese as a second language and as a foreign language. Dissertation. California University, Claremont.
 • Chen Abao (Hg.) (2002): duiwai hanyu jiaoxue yanjiu 对外汉语教学研究. Taiyuan: Shanxi renmin chubanshe.
 • Cheng, Aimin (2010): Dui wai Han yu jiao xue yu yan jiu. Zong di 2 juan di 1 qi) = Teaching Chinese as a foreign language. Nan jing: Nan jing da xue chu ban she.
 • Chu, Madeline (Hg.) (1999): Mapping the Course of the Chinese Language Field. Chinese Language Teachers Association. Kalamazoo, Michigan (Chinese Language Teachers Association monograph series, 3).
 • Cui, Xiliang 崔希亮 (2010): Duiwai Hanyu zongheke kecheng jiaoxue yanjiu 对外汉语综合课课堂教学研究. Beijing: Beijing Yuyan Daxue Chubanshe北京语言大学出版社.
 • Cui Xiliang (2001): yuyan lijie yu renzhi 语言理解与认知. Beijing: Beijing yuyan wenhua daxue chubanshe 北京语言文化大学出版社.
 • Cui Xiliang u.a. (Hg.) (2010): Ou-Mei xuesheng Hanyu xuexi he renzhi yanjiu 欧美学生汉语学习和认知研究. Beijing: Beijing daxue chubanshe.
 • Cui Yonghua (2005): ershi nian lai duiwai hanyu jiaoxue yanjiu redian huigu 二十年来对外汉语教学研究热点回顾. In: Yuyan wenzi yingyong 语言文字应用 (1).
 • Ding, Anqi 丁安琪 (2010): Hanyu zuowei di er yuyan xuexizhe yanjiu汉语作为第二语言学习者研究.: Shejie tushu Chuban gongsi世界图书出版公司.
 • Duff, Patricia; Anderson, Tim; Ilnyckyj, Roma; VanGaya, Ella; Wang, Rachel; Yates, Elliott (2013): Learning Chinese. Linguistic, Sociocultural, and Narrative Perspectives. 1. Aufl. s.l.: Mouton de Gruyter (Trends in Applied Linguistics /TAL], v.5). Online verfügbar unter http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10677786.
 • Dunworth, Katie; Zhang, Grace (Hg.) (2014): Critical Perspectives on Language Education. Australia and the Asia Pacific. Cham, s.l.: Springer International Publishing (Multilingual Education, 11). Online verfügbar unter http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=817418.
 • Endō, Mitsuaki; Ishizaki, Hiroshi (Hg.) (2015): Xian dai han yu de li shi yan jiu. Xiandai Hanyu de lishi yanjiu. Xian dai Han yu de li shi yan jiu gong zuo fang. 1. Aufl. Hang zhou: Zhe jiang da xue chu ban she (西湖国际中国语言学丛书).
 • Everson, Michael E.; Xiao, Yun (Hg.) (2008): Teaching Chinese as a Foreign Language. Theories and Applications. Boston: Cheng & Tsui Company. Online verfügbar unter https://www.cheng-tsui.com/browse/professional-development-language-learning/teaching-chinese-as-a-foreign-language?id=20868.
 • Feng Ying (2010): Han Yingyu fenlei cijun duibi yanjiu汉英语分类词群对比研究(二): Beijing Yuyan Daxue Chubanshe北京语言大学出版社.
 • Gao Yande u. a. (1993): waiguoren xuexi he shiyong hanyu qingkuang diaocha yanjiu baogao 外国人学习和使用汉语情况调查研究报告. Beijing: Beijing yuyan xueyuan chubanshe 北京语言学院出版社.
 • Guojia duiwai hanyu jiaoxue lingdao xiaozu bangongshi yewubu 国家对外汉语教学领导小组办公室教学业务部 (Hg.) (1991): zhong gao ji duiwai hanyu jiaoxue lunwenxuan 中高级对外汉语教学论文选. Beijing: Beijing yuyan xueyuan chubanshe 北京语言学院出版社.
 • Guojia duiwai hanyu jiaoxue lingdao xiaozu 国家对外汉语教学领导小组 (Hg.) (2001): duiwai hanyu jiaoxue yu jiaocai yanjiu lunwenji 对外汉语教学与教材研究论文集. Beijing: Huayu jiaoxue chubanshe 华语教学出版社
 • Hu Mingyang u. a. (Hg.) (1996): Yuyan wenhua jiaoxue yanjiu 语言文化教学研究. Beijing: Huayu jiaoxue chubanshe 华语教学出版社
 • Jiang, Nan (Hg.) (2014): Advances in Chinese as a Second Language. Acquisition and Processing. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. Online verfügbar unter https://www.cambridgescholars.com/advances-in-chinese-as-a-second-language-9.
 • Jiang Kexin (2001): duiwai hanyu jiaoxuefa yanjiu 对外汉语教学法研究. Ha’er bin: Heilongjiang jiaoyu chubanshe 黑龙江教育出版社.
 • Ke, Chuanren (Hg.) (2018): The Routledge Handbook of Chinese Second Language Acquisition. Milton: Routledge (Routledge Language Handbooks). Online verfügbar unter https://ebookcentral.proquest.com/lib/gbv/detail.action?docID=5327294.
 • Kecskes, Istvan (Hg.) (2013): Research in Chinese as a Second Language. Berlin: de Gruyter Mouton (Trends in Applied Linguistics /TAL], 9). Online verfügbar unter http://www.degruyter.com/search?f_0=isbnissn&q_0=9781614512554&searchTitles=true.
 • Kecskes, Istvan (Hg.) (2017): Explorations into Chinese as a Second Language. Cham: Springer International Publishing (Educational Linguistics, v.31). Online verfügbar unter https://ebookcentral.proquest.com/lib/gbv/detail.action?docID=4884365.
 • Kecskes, Istvan; Sun, Chaofen (Hg.) (2017): Key Issues In Chinese as a Second Language Research. New York, NY : Routledge, [2017]: Routledge.
 • Klöter, Henning (2011): Lang, kurz, beides oder nichts? Chinesische Schriftzeichendidaktik in Zeiten von GeR, BA/MA und digital input. In: CHUN – Chinesischunterricht 26, S. 76–80.
 • Klöter, Henning (2011): The language of the Sangleys: A Chinese vernacular in missionary sources of the seventeenth century. Leiden: Boston: Brill.
 • Kubin, Wolfgang; Stermann, Klaus (Hg.) (1986): Zielsprache Chinesisch. Beiträge zur Sprachbeschreibung und -unterrichtung. Bonn: Kessler.
 • Tsung, K. Cruikshank (Eds.) (Hg.) (2011): Learning and teaching Chinese in global contexts: Multimodality and literacy in the new media age. London: Continuum.
 • Li Dejin/Jin Dehou (2009): Hanyu yufa jiaoxue. : Beijing Yuyan Daxue Chubanshe 北京语言大学出版社.
 • Liu Yinglin (2010): Hanyu guoji jiaoyu yong yinjie Hanzi cihui deng jihua fen 汉语国际教育用音节汉字词汇等级划分(国家标准:应解读本. Guojia biaozhun yingyong jiedu ben. Zhongguo yuyan daxue.
 • Liu Yongquan (1989): Yingyong yuyanxue lunwen xuan 应用语言学论文选. Beijing.
 • Lu, Xiaofei; Chen, Berlin (Hg.) (2019): Computational and Corpus Approaches to Chinese Language Learning. Singapore: Springer Singapore (Chinese Language Learning Sciences).
 • Lü Bisong (Hg.) (1998): hanzi yu hanzi jiaoxue yanjiu lunwenxuan 汉字与汉字教学研究论文选. Beijing: Beijing daxue chubanshe.
 • Lü Bisong (Hg.) (1999): yuyan jiaoyu wenti yanjiu lunwenji 语言教育问题研究论文集. Beijing: Huayu jiaoxue chubanshe 华语教学出版社
 • Lu Fubo (2004): Duiwai Hanyu jiaoxue yufa yanjiu 对外汉语教学语法研究. Beijing: Beijing yuyan wenhua daxue chubanshe 北京语言文化大学出版社.
 • Lu Fubo (2010): Hanyu yufa jiaoxue lilun yu fangfa 汉语语法教学理论与方法: Beijing Daxue chubanshe.
 • Mao Yue (2010): tesu mudi Hanyu sucheng jiaoxue moshi yanjiu特殊目的汉语速成教学模式研究: Beijing Yuyan Daxue Chubanshe 北京语言大学出版社.
 • McGinnis, Scott (Hg.) (1996): Chinese Pedagogy: An Emerging Field. Columbus, Ohio: Ohio State University Foreign Language Publications (Chinese Language Teachers Association monograph series, 2).
 • Meng Guo (2011): Duiwai Hanyu shi ge yufa nandian de pianwu yanjiu 对外汉语十个语法难点的偏误研究: Beijing Daxue chubanshe.
 • Moloney, Robyn; Xu, Hui Ling (Hg.) (2016): Exploring Innovative Pedagogy in the Teaching and Learning of Chinese as a Foreign Language: Springer Singapore (Multilingual Education). Online verfügbar unter http://gbv.eblib.com/patron/FullRecord.aspx?p=4086885.
 • Moloney, Robyn; Xu, Hui Ling (2016): Taking the Initiative to Innovate: Pedagogies for Chinese as a Foreign Language. In: Robyn Moloney und Hui Ling Xu (Hg.): Exploring Innovative Pedagogy in the Teaching and Learning of Chinese as a Foreign Language: Springer Singapore (Multilingual Education), S. 1–17.
 • Ouyang, Zhenren; \6B27\9633\796F\4EBA (2009): Duiwai Hanyu jiaoxue de wenhua toushi对外汉语教学的文化透视. \5BF9\5916\6C49\8BED\6559\5B66\7684\6587\5316\900F\89C6. \5317\4EAC: Beijing daxue; \5317\4EAC\5927\5B66.
 • Qi Huyang (Hg.) (2005): „duiwai hanyu yanjiu“ di yi qi 《对外汉语研究》第一期. Beijing: Shangwu yinshuguan.
 • Ruan, Jiening; Zhang, Jie; Leung, Cynthia B. (Hg.) (2016): Chinese Language Education in the United States. 1st ed. 2016. Cham: Springer Science + Business Media (Multilingual Education, 14). Online verfügbar unter http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&AN=1093963.
 • Shei, Chris; McLellan Zikpi, Monica; Chao, Der-Lin; McLellan Zikpi, Monica E. (Hg.) (2019): The Routledge Handbook of Chinese Language Teaching: Routledge. Online verfügbar unter https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781315104652.
 • Sheng Yan; Sha Li ; 沙砾 (Hg.) (1993): „duiwai hanyu jiaoxue lunwen xuanping“ di 1 ji《对外汉语教学论文选评》第1集. Beijing: Beijing yuyan xueyuan chubanshe 北京语言学院出版社.
 • Shi Guangheng (1999): guanyu duiwai hanyu jiaoxue de kechixu fazhan 关于对外汉语教学的可持续发展. In: Lü Bisong (Hg.): yuyan jiaoyu wenti yanjiu lunwenji 语言教育问题研究论文集. Beijing: Huayu jiaoxue chubanshe 华语教学出版社
 • Tao, Hongyin (Hg.) (2016): Integrating Chinese Linguistic Research and Language Teaching and Learning. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company (7). Online verfügbar unter https://benjamins.com/catalog/scld.7.
 • Wang Jianqin (Hg.) (1997): hanyu zuowei di’er yuyan de xide yanjiu 汉语作为第二语言的习得研究. Beijing: Beijing yuyan wenhua daxue chubanshe 北京语言文化大学出版社.
 • Wang Zhimin (2010): Hanyu mingci duanyu yinyu shibie yanjiu汉语名词短语隐喻识别研究: Beijing Yuyan Daxue Chubanshe北京语言大学出版社.
 • Wu Yongyi (2004): duiwai hanyu jiaoxue tansuo 对外汉语教学探索. Shanghai: Xuelin Chubanshe.
 • Xiamen daxue haiwai huawen jiaoyu yanjiusuo jiaoyu xueyuan 厦门大学海外华文教育研究所海外教育学院 (Hg.) (2003): duiwai hanyu jiaoxue lunwenji 对外汉语教学论文集. Xiamen: Xiamen daxue chubanshe.
 • Xiao-Desai, Yang; Wong, Ka F. (Hg.) (2019): Explorations in teaching Chinese as a second language. Studies in honor of Professor Tao-chung „Ted“ Yao. First edition. Boston: Cheng & Tsui. Online verfügbar unter https://www.cheng-tsui.com/browse/professional-development/explorations-in-teaching-chinese-as-a-second-language?id=21325#field-specs.
 • Yuan, Fangyuan; Li, Shuai (Hg.) (2019): Classroom Research on Chinese as a Second Language: Routledge. Online verfügbar unter https://www.taylorfrancis.com/books/e/9780203709740.
 • yuyan jiaoxue yu yanjiu bianji bu 《语言教学与研究》编辑部 (Hg.) (1985): duiwai hanyu jiaoxue lunji 对外汉语教学论集. Beijing: Beijing yuyan xueyuan chubanshe 北京语言学院出版社.
 • Zeng, Liying (2010): Han yu zuo wei di er yu yan de ci hui jiao xue. Chinese lexical teaching as a second language. Bei jing: Zhong yang min zu da xue chu ban she (国际汉语教学研究生系列教材).
 • Zhang, Dongbo; Lin, Chin-Hsi (Hg.) (2017): Chinese as a Second Language Assessment: Springer (Chinese Language Learning Sciences).
 • Zhang, Yajun (1990): Dui wai yi yu jiao fa xue. The approach of teaching Chinese as a foreign language. 1. Aufl. Bei jing: Xian dai chu ban she.
 • Zhao, Jinming (2009): Dui wai han yu jiao xue gai lun. Introduction to teaching Chinese as a second language. 1 ban 1 shua. Tai bei: Xin xue lin (華語教學與研究).
 • Zhao Jinming (2005): hanyu yu duiwai hanyu yanjiu wenlu 汉语与对外汉语研究文录. Beijing: Waiyu jiaoxue yu yanjiu chubanshe 外语教学与研究出版社.
 • Zhao Yongxin (Hg.) (1997): Han-Wai yuyan wenhua yu duiwai hanyu jiaoxue 汉外语言文化对比与对外汉语教学. Beijing: Beijing yuyan wenhua daxue chubanshe 北京语言文化大学出版社.
 • Zhongguo duiwai hnayu jiaoxue xuehui mishuchu 中国对外汉语教学学会秘书处 (Hg.) (1996): Zhongguo duiwai hanyu jiaoxue xuehui chengli shi zhounian jinian lunwen xuan中国对外汉语教学学会成立十周年纪念论文选. Beijing: Beijing yuyan xueyuan chubanshe 北京语言学院出版社.
 • Zhongguo renmin daxue duiwai yuyan wenhua xueyuan 中国人民大学对外语言文化学院 (Hg.) (2006): „hanyu yanjiu yu yingyong“ di si ji 《汉语研究与应用》第四辑. Beijing: Zhongguo shehui kexue chubanshe 中国社会科学出版社.
 • Zhou Siyuan (Hg.) (1997): Duiwai Hanyu jiaoxue yu wenhua 对外汉语教学与文化. Beijing: Beijing yuyan wenhua daxue chubanshe 北京语言文化大学出版社.
 • 北京大学中国语言文学系 Beijing daxue Zhongguo yuyan wenxue xi (Hg.) (2011): 国际汉语教育人才培养论丛(第二辑). Guoji Hanyu jiaoyu rencai peiyang luncong (di er ji): Beijing Daxue chubanshe.