3.2.1 Einführende Darstellungen

3.2.1 Einführende Darstellungen

 • Benedix, Antje (2009): Chinesisch als Fremdsprache in der Sekundarschule. Binnendifferenzierung und die Gestaltung von Unterrichtsmaterialien. Marburg: Tectum-Verlag.
 • Chen Bingzao (1994): duiwai hanyu jiaoxue shijue ciji fanying fa de shishi ji waiyu jiaoxuefa jianjie 对外汉语教学视觉刺激反应法的实施及外语教学法简介. Xi’an: Xibei daxue chubanshe.
 • Chen Changlai u. a. (2005): duiwai hanyu jiaoxue gailun 对外汉语教学概论. Shanghai: Fudan daxue chubanshe.
 • Cheng Tang (2000): duiwai hanyu jiaoxue mudi de yuanze fangfa 对外汉语教学目的原则方法. Beijing: Huayu jiaoxue chubanshe 华语教学出版社
 • Cheng Yuzhen (2005): xin zhongguo duiwai hanyu jiaoxue fazhanshi 新中国对外汉语教学发展史. Beijing: Beijing daxue chubanshe.
 • Cui Yonghua (2005): duiwai hanyu jiaoxue de jiaoxue yanjiu 对外汉语教学的教学研究. Beijing: Waiyu jiaoxue yu yanjiu chubanshe 外语教学与研究出版社.
 • Dai Guifu; Liu Delian ; 刘德联 (1996): Duiwai hanyu jiaoxuefa yanjiu 对外汉语教学法研究. Beijing: Beijing daxue chubanshe.
 • Denninghaus, Friedhelm (1994): Die Bedeutung des Chinesischen und die sich abzeichnende multimediale Revolution in der Fremdsprachenpädagogik. In: CHUN – Chinesischunterricht
 • Gao, Shunquan 高顺全 (2005): 对外汉语教学探新 duiwai hanyu jiaoxue tanxi. 北京: 北京大学出版社.
 • Han, ZhaoHong (2017): The Theoretical Landscape of Second Language Acquisition. In: Istvan Kecskes und Chaofen Sun (Hg.): Key Issues In Chinese as a Second Language Research. New York, NY : Routledge, [2017]: Routledge, S. 3–26.
 • Huang Jinzhang; Liu Yan ; 刘焱 (2004): Duiwai hanyu jiaoxue zhong de lilun he fangfa 对外汉语教学中的理论和方法. Beijing: Beijing daxue chubanshe.
 • Kecskes, Istvan; Sun, Chaofen (Hg.) (2017): Key Issues In Chinese as a Second Language Research. New York, NY : Routledge, [2017]: Routledge.
 • Li Kai 李开 (2002): Hanyu yuyanxue he duiwai hanyu jiaoxue lun 汉语语言学和对外汉语教学论. Beijing: Zhongguo shehui kexue chubanshe 中国社会科学出版社.
 • Liu, Xun刘珣 (2000): Duiwai Hanyu jiaoyuxue yinlun对外汉语教育学引论. Beijing: Beijing Yuyan Daxue Chubanshe 北京语言大学出版社.
 • Liu, Xun刘珣 (2002): Hanyu zuowei di er yuyan jiaoxue jianlun汉语作为第二语言教学简论. Beijing: Beijing Yuyan Daxue Chubanshe 北京语言大学出版社.
 • Liu Songhao (2005): duiwai hanyu jiaoxue yanjiu 对外汉语教学研究. Beijing: Jiaoyu kexue chubanshe.
 • Liu Xun (2000): duiwai hanyu jiaoyuxue yinlun 对外汉语教育学引论. Beijing: Beijing Yuyan Daxue Chubanshe 北京语言大学出版社.
 • Liu Xun (2005): duiwai hanyu jiaoyu xueke chutan 对外汉语教育学科初探. Beijing: Waiyu jiaoxue yu yanjiu chubanshe 外语教学与研究出版社.
 • Lü, Bisong (1987): Dui wai han yu jiao xue tan suo. Teaching Chinese as a foreign language. 1. Aufl. Bei jing: Hua yu jiao xue chu ban she.
 • Lü, Bisong (1993): Dui wai han yu jiao xue yan jiu/ Lü Bisong zhu. Bei jing: Bei jing yu yan xue yuan chu ban she.
 • Lü Bisong (1990): duiwai hanyu jiaoxue fazhan gaiyao 对外汉语教学发展概要. Beijing: Beijing yuyan xueyuan chubanshe 北京语言学院出版社.
 • Lü Bisong (1999): duiwai hanyu jiaoxue gailun (jiangyi) 对外汉语教学概论(讲义). Beijing: Beijing yuyan wenhua daxue chubanshe 北京语言文化大学出版社.
 • Lü Bisong (2005): yuyan jiaoyu yu duiwai hanyu jiaoxue 语言教育与对外汉语教学. Beijing: Waiyu jiaoxue yu yanjiu chubanshe 外语教学与研究出版社.
 • Peng Zeng’an; Chen Guanglei ; 陈光磊 (2006): Duiwai Hanyu ketang jiaoxue gailun 对外汉语课堂教学概论. Beijing: Shijie tushu chubanshe.
 • Qi Huyang (Hg.) (2006): „duiwai hanyu yanjiu“ di er qi 《对外汉语研究》第二期. Beijing: Shangwu yinshuguan.
 • Qiu, Zhengzheng; Shi, Zhongqi (2009): Zhongwen keyi zheyang jiao. Haiwai Han¬yu fudao tongyong shouce. 中文可以这样教. 海外汉语辅导通用手册. Bei¬jing: Qunyan chubanshe.
 • Schmidt, Wolfgang G. A (1999): Einführung in die Sinolinguistik. Ein Lehr- und Arbeitsbuch zur grammatischen Kontrastanalyse Chinesisch-Deutsch mit einer Einführung in den Unterricht von Chinesisch als Fremdsprache. Frankfurt (Oder): Viademica-Verl. (Edition Linguistik, Bd. 4).
 • Shi jie han yu jiao xue xue hui (1996): Shi jie han yu jiao xue. Shi jie han yu jiao xue xue hui hui kan = Chinese teaching in the world. Bei jing, Bei jing, Bei jing: Bei jing yu yan da xue chu ban she; Bei jing yu yan xue yuan chu ban she; Bei jing yu yan wen hua da xue chu ban she.
 • Sun, Dejin (2009): 五十余年对外汉语教学研究纵览 [Overview of the research in the field Chinese as a Foreign language in the last 50 years]. 《 对外汉语教学研究论著索引》. In: 语言教学与研究 (2), S. 45–53.
 • Sun Dejin (2002): Hanyu yufa jiaocheng. Beijing: Beijing yuyan wenhua daxue chubanshe 北京语言文化大学出版社.
 • Sun Dejin (Hg.) (2006): duiwai hanzi jiaoxue yanjiu 对外汉字教学研究. Beijing: Shangwu yinshuguan.
 • Wu, Weiping &. Li Zhaolin (2009): Linguistics & Teaching Chinese as a Second Language (语言学与华语二语教学). Hong Kong: Hong Kong. University Press.
 • Xing, Janet Zhiqun (2006): Teaching and learning Chinese as a foreign language. A pedagogical grammar. Online verfügbar unter http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=e000xat&AN=321998.
 • Xu, Manhua (1987): 漫谈对外汉语教学. Mantan duiwai hanyu jiaoxue (Zur Didaktik des Chinesischen als Fremdsprache). In: CHUN – Chinesischunterricht 4, S. 95–106.
 • Xu, Ziliang (2010): Hanyu zuowei waiyu xuexi de yanjiu: renzhi moshi yu celüe 汉语作为外语学习的研究:认知模式与策略: Beijing: Beijing Daxue chubanshe.
 • Xu Ziliang (2000): hanyu zuowei weiyu jiaoxue de renzhi lilun yanjiu 汉语作为外语教学的认知理论研究. Beijing: Huayu jiaoxue chubanshe 华语教学出版社
 • Xu Ziliang; Wu Renfu (2005): shiyong duiwai hanyu jiaoxuefa 实用对外汉语教学法. Beijing: Beijing daxue chubanshe.
 • Yang Yi (2010): Duiwai Hanyu jiaoxue de chengji ceshi对外汉语教学的成绩测试: Beijing daxue chubanshe.
 • Zhang Lingzhi (2006): duiwai hanyu jiaoxue xinlixue yinlun 对外汉语教学心理学引论. Xiamen: Xiamen daxue chubanshe.
 • Zhang Wangxi (2005): duiwai hanyu yanjiu yu pinglun 对外汉语研究与评论. Beijing: Jiaoyu kexue chubanshe.
 • Zhang Xiping (2009): Shijie hanyu jiaoyu shi. Beijing: Shangwu yinshuguan.
 • Zhang Yajun (1990): duiwai hanyu jiaoxuefa. Beijing: Xiandai chubanshe.
 • Zhao, Jinming赵金铭 (Hg.) (2005): Duiwai Hanyu jiaoxue gailun对外汉语教学概论. Beijing: Shangwu Yinshuguan.
 • Zhao Jinming u. a. (2004): duiwai hanyu jiaoxue gailun 对外汉语教学概论. Beijing: Shangwu yinshuguan.
 • Zhao Xianzhou (Hg.) (1996): Duiwai Hanyu jiaoxue tonglun 对外汉语教学通论. Shanghai.
 • Zheng Tongtao (2010): guoji Hanyu xuebao: di yi juan – di yi jie国际汉语学报第1卷•第1辑: Shanghai Xuelin chubanshe 上海学林出版社.
 • Zhou Xiaobing (2009): Duiwai hanyu jiaoxue daolun 对外汉语教学导论. Beijing: Shangwu yinshuguan.
 • Zhou Xiaobing (2009): Duiwai hanyu jiaoxue rumen 对外汉语教学入门. Guangzhou: Zhongshan daxue chubanshe 中山大学出版社.
 • Zhou Xiaobing ; Li Haiou (2004): Duiwai Hanyu jiaoxue rumen 对外汉语教学入门. Guangzhou: Zhongshan daxue chubanshe 中山大学出版社.
 • Zhu Fanghua (2006): duiwai hanyu jiaoxue nandian wenti yanjiu yu duice 对外汉语教学难点问题研究与对策. Xiamen: Xiamen daxue chubanshe.