3.1.2 Englisch als Fremdsprache in China

3.1.2 Englisch als Fremdsprache in China

  • Gui Shichun 桂诗春 (1988): Yingyong yuyuanxue yu Zhongguo Yingyu jiaoxue 应用语言学与中国英语教学. Jinan.
  • Yip, Virginia (1995): Interlanguage and Learnability. From Chinese to English. John Benjamins Publishing Co. ISBN: 9027224773.