3.5.9 Kompetenzen: Kultur

3.5.9 Kompetenzen: Kultur

3.5.9.1 Soziokulturelle Kompetenz


 • Chang Daqun 常大群 (2003): Haiwai Huawen jiaoshi peixun zhong de Zhongguo wenhuake jiaoxue 海外华文教师培训中的中国文化课教学.
 • Chen Guanglei 陈光磊 (1997): guanyu duiwai hanyu ke zhong de wenhua jiaoxue wenti 关于对外汉语课中的文化教学问题. In: Yuyan wenzi yingyong 语言文字应用 , Nr. 1.
 • Chen Shen 陈申 (2001): yuyan wenhua jiaoxue celüe yanjiu 语言文化教学策略研究. Beijing 北京. Beijing yuyan wenhua daxue chubanshe 北京语言文化大学出版社.
 • Jandok, Peter; Müller-Jacquier, Bernd (2008): Interkulturelle Kompetenzen im Fremdsprachenunterricht: Ein wissens- und strategiebezogenes Instrument zur Lehrwerkanalyse. In: Beiträge zur Fremdsprachenvermittlung 13, Nr. 151-173.
 • Langner, Silvia (2004): China aus dem Blickwinkel des sekundären Bildungsbereichs. In: CHUN – Chinesischunterricht 19, S. 99–110.
 • Li Xiaoqi 李晓琪 (2006): duiwai hanyu wenhua jiaoxue yanjiu 对外汉语文化教学研究. Beijing 北京. Shangwu yinshuguan 商务印书馆.
 • Peng, Ke (2008): Chinese Culture Teaching 2.0. In: Journal of the Chinese Language Teachers Association, Jg. 43, H. 3, S. 81–102.
 • Chen, Shen (2008): Issues in Teaching of Culture in Chinese Language Education. In: P. &. Lester P. Duff (Hg.): Issues in Chinese Language Education and Teacher Development. University of British Columbia, S. 79–89.
 • Wong, Ka F. (2008): 4P’s of Cultural Pedagogy: A New Paradigm for the Cultural Dimension in Chinese Language Instruction. In: Journal of the Chinese Language Teachers Association, Jg. 43, H. 3, S. 1–24.
 • Zhou Siyuan 周思源 (1996): lun duiwai hanyu jiaoxue de wenhua dingwei 论对外汉语教学的文化定位. In: Hu Mingyang u. a. 胡明扬 等 (Hg.): Yuyan wenhua jiaoxue yanjiu 语言文化教学研究. Beijing 北京: Huayu jiaoxue chubanshe 华语教学出版社 Sinolingua .
 • Yuan Liangzhen 苑良珍 (1991): zai pingdeng duihua zhong chuanbo zhongguo wenhua – dui liuxuesheng jiangshou zhongguo wenhuake „kongzi yu ruxue“ de changshi 在平等对话中传播中国文化——对留学生讲授中国文化课“孔子与儒学”的尝试. In: Guojia duiwai hanyu jiaoxue lingdao xiaozu bangongshi yewubu 国家对外汉语教学领导小组办公室教学业务部 (Hg.): zhong gao ji duiwai hanyu jiaoxue lunwenxuan 中高级对外汉语教学论文选. Beijing 北京: Beijing yuyan xueyuan chubanshe 北京语言学院出版社 .
 • Zhang, Sheri (2008): Synchronizing Chinese Language Syllabi with China’s Changing Culture. In: Journal of the Chinese Language Teachers Association, Jg. 43, H. 3, S. 147–168.
 • Zhang Ying 张英 (2006): duiwai hanyu wenhua yinsu yu wenhua zhishi jiaoxue yanjiu 对外汉语文化因素与文化知识教学研究. In: Hanyu Xuexi 汉语学习 , Nr. 6.

 

3.5.9.2 Interkulturelle Kompetenz


 • Chang Daqun 常大群 (2003): Haiwai Huawen jiaoshi peixun zhong de Zhongguo wenhuake jiaoxue 海外华文教师培训中的中国文化课教学.
 • Chen Guanglei 陈光磊 (1997): guanyu duiwai hanyu ke zhong de wenhua jiaoxue wenti 关于对外汉语课中的文化教学问题. In: Yuyan wenzi yingyong 语言文字应用 , Nr. 1.
 • Chen Shen 陈申 (2001): yuyan wenhua jiaoxue celüe yanjiu 语言文化教学策略研究. Beijing 北京. Beijing yuyan wenhua daxue chubanshe 北京语言文化大学出版社.
 • Dai Xuemei 戴雪梅 (2004): zhongguo yu yingmei wenhua jiaoji zhong limao yuanze de yizhixing 中国与英美文化交际中礼貌原则的异质性. In: di qi jie guoji hanyu jiaoxue taolunhui lunwen xuan bianweihui《第七届国际汉语教学讨论会论文选》编辑委员会 (Hg.): di qi jie guoji hanyu jiaoxue taolunhui lunwen xuan 第七届国际汉语教学讨论会论文选. Beijing 北京: Beijing daxue chubanshe 北京大学出版社 .
 • Guder, Andreas;äften zu kulturspezifischen Inhalten im Schulunterricht. In: CHUN – Chinesischunterricht (25), S. 196–206.
 • Jandok, Peter (2008): Deutsch-chinesische Interaktion – Eine Sechs-Minuten-Analyse interkultureller Kommunikation und der Nutzen für den Chinesisch-als-Fremdsprache-Unterricht. In: CHUN – Chinesischunterricht 23.
 • Jin, L.; Erben, T. (2007): Intercultural learning via instant messenger interaction. In: CALICO Journal 24 (2), S. 291–311.https://www.calico.org/html/article_646.pdf
 • Li Xiaoqi 李晓琪 (2006): duiwai hanyu wenhua jiaoxue yanjiu 对外汉语文化教学研究. Beijing 北京. Shangwu yinshuguan 商务印书馆.
 • Li Yanchun 李彦春 (2006): Ling Liuxuesheng toutong de chenghu 令留学生头痛的称呼. In: Beijing shifandaxuexuebao (shehuikexueban) 北京师范大学学报(社会科学版)Journal of Beijing Normal University (Social Science Edition) , Nr. 6.
 • Liang, Yong (2008): Sprachliche und interkulturelle Kompetenz. In: CHUN – Chinesischunterricht 23.
 • Mao Tongwen 毛通文 (2003): Duiwai Hanyu jiaoxue zhong de wenhua chuanshou – cong HSK kaoshi kan kuawenhua jiaoji jiaoxue de zhongyaoxing 对外汉语教学中的文化传授——从HSK考试看跨文化交际教学的重要性. In: Xiamen daxue haiwai huawen jiaoyu yanjiusuo jiaoyu xueyuan 厦门大学海外华文教育研究所海外教育学院 (Hg.): duiwai hanyu jiaoxue lunwenji 对外汉语教学论文集. Xiamen 厦门: Xiamen daxue chubanshe 厦门大学出版社 .
 • McDonald, E. (2011): Learning Chinese, turning Chinese: Challenges to becoming sinophone in a globalized world. New York: Routledge.
 • Qi Hua 亓华 (1999): Cong „laowai“ yici tan kuawenhua yanyu jiaoji de guoji zhunze 从“老外”一词谈跨文化言语交际的国际准则. In: Yuwen Jianshe 语文建设 , Nr. 2.
 • Qian, Chunchun (2012): Kommunikative Handlungskompetenz in der interkulturellen Wirtschaftskommunikation. Ein adressatenspezifisches didaktisches Konzept für den Wirtschaftsdeutsch-Unterricht // Kommunikative Handlungskompetenz in der interkulturellen Wirtschaftskommunikation. Ein adressatenspezifisches didaktisches Konzept für den Wirtschaftsdeutsch-Unterricht. München: IUDICIUM.
 • Roche, Jörg (2001): Interkulturelle Sprachdidaktik. Eine Einführung. Tübingen. Narr. ISBN: 3823349848.
 • Shen Yan; Wei Heya 沈燕;韦荷雅(德) (2000): tan fei zhongguo wenhua huanjing zhong peiyang kuawenhua jiaoji nengli de tujing 谈非中国文化环境中培养跨文化交际能力的途径.  In: di liu jie guoji hanyu jiaoxue taolunhui lunwen xuan bianji weiyuanhui《第六届国际汉语教学讨论会论文选》编辑委员会 (Hg.): di liu jie guoji hanyu jiaoxue taolunhui lunwen xuan第六届国际汉语教学讨论会论文选. Beijing 北京: Beijing daxue chubanshe 北京大学出版社 .
 • Vötter, Sebastian (2007): Ist Kultur erlernbar? Zum Lehren und Lernen von Kultur im Rahmen chinawissenschaftlicher Studiengänge. In: CHUN – Chinesischunterricht 22, S. 35–54.
 • Wen Suolin 温锁林 (1994): chi yu zhongguo wenhua mantan 吃与中国文化漫谈. In: Hanyu Xuexi 汉语学习 , Nr. 3.
 • Wippermann, Dorothea (2000): Überlegungen zur Vermittlung von Kompetenz für die interkulturelle Kommunikation mit Chinesen im Unterricht des Chinesischen als Fremdsprache am Beispiel der Höflichkeitssprache. In: CHUN – Chinesischunterricht 16.
 • Xiong Wenhua 熊文华 (1993): yanse ci suo tixian de wenhua fancha 颜色词所体现的文化反差. In: Beijing yuyan xueyuan jiaowuchu 北京语言学院教务处 (Hg.): duiwai hanyu jiaoxue lunji 对外汉语教学论集. Beijing 北京: Beijing yuyan xueyuan chubanshe 北京语言学院出版社 .
 • Zhang Shuxian 张淑贤 (2001): tan tuxiang zai kua mu wenhua de yuyan jiaoxue zhong de teshu zuoyong 谈图像在跨母文化的语言教学中的特殊作用. In: Hanyu Xuexi 汉语学习 , Nr. 2.
 • Zhou Siyuan 周思源 (1996): lun duiwai hanyu jiaoxue de wenhua dingwei 论对外汉语教学的文化定位. In: Hu Mingyang u. a. 胡明扬 等 (Hg.): Yuyan wenhua jiaoxue yanjiu 语言文化教学研究. Beijing 北京: Huayu jiaoxue chubanshe 华语教学出版社 Sinolingua .

 

3.5.9.3 Sprachhandlungskompetenz im Chinesischen


 •  Hong, Wei (1997): Sociopragmatics in language teaching: with examples of Chinese requests. In: Journal of the Chinese Language Teachers Association 32, Nr. 1, S. 95–107.
 • Li Yanchun 李彦春 (2006): Ling Liuxuesheng toutong de chenghu 令留学生头痛的称呼. In: Beijing shifan daxue xuebao (shehui kexueban) 北京师范大学学报(社会科学版)Journal of Beijing Normal University (Social Science Edition) , Nr. 6.
 • Liang, Yong (2008): Sprachliche und interkulturelle Kompetenz. In: CHUN – Chinesischunterricht 23.
 • Niu Shuling 牛淑玲 (2004): yuyan jiaoxue bixu zhongshi wenhua zhishi de chuanshou 语言教学必须重视文化知识的传授. In: Yuyan yu fanyi 语言与翻译 , Nr. 1.
 • Wei Wanchuan 尉万传; Zhang Luchang 张鲁昌 (2003): fei yuyan jiaoji shouduan zai duiwai hanyu jiaoxue zhong de yunyong 非语言交际手段在对外汉语教学中的运用. In: Yunnan shifan daxue xuebao (duiwai hanyu jiaoxue yu yanjiu ban) 云南师范大学学报(对外汉语教学与研究版) , Nr. 5.
 • Zeng Jinjin 曾金金 (2004): you „xiexie“ de shiyong tan yuyan yu wenhua jiaoxue 由“谢谢”的使用谈语言与文化教学.In: di qi jie guoji hanyu jiaoxue taolunhui lunwen xuan bianweihui《第七届国际汉语教学讨论会论文选》编辑委员会 (Hg.): di qi jie guoji hanyu jiaoxue taolunhui lunwen xuan 第七届国际汉语教学讨论会论文选. Beijing 北京: Beijing daxue chubanshe 北京大学出版社 .
 • Zhang Hesheng 张和生 (1996): Hanyu bianyici yu han minzu guannian wenhua 汉语贬义词与汉民族观念文化. In: Zhongguo duiwai hnayu jiaoxue xuehui mishuchu 中国对外汉语教学学会秘书处 (Hg.): Zhongguo duiwai hanyu jiaoxue xuehui chengli shi zhounian jinian lunwen xuan中国对外汉语教学学会成立十周年纪念论文选. Beijing 北京: Beijing yuyan xueyuan chubanshe 北京语言学院出版社 .
 • Zhang Wei 张薇 (2006): duiwai hanyu jiaoxue zhong jiaoji wenhua de jiaoxue 对外汉语教学中交际文化的教学. In: Xiandai yuwen (yuyan yanjiu ban) 现代语文(语言研究版) , Nr. 6.
 • Zhu Xiaoshu 朱晓姝 (2007): Kuawenhua chenggong jiaoji yanjiu 跨文化成功交际研究. Beijing 北京. Duiwai jingji maoyi daxue chubanshe 对外经济贸易大学出版社.