3.4.7 Kompetenzen: Grammatik

3.4.7 Kompetenzen: Grammatik

 3.4.7.1 Grammatik Chinesisch


 • Bai, Jianhua (2008): Chinese Grammar Made Easy: A Practical and Effective Guide for Teachers: Yale University Press. Online verfügbar unter http://www.lob.de/cgi-bin/work/suche2?titnr=249605897&flag=citavi.
 • Cao, Fei 曹沸 (2013): Chuxuezhe Hanyu yinguo biaoji xide de xuanze pianxiang jiqi zhiyue jizhi 初学者汉语因果标记习得的选择偏向及其制约机制. In: Journal of Chinese Lanugage Teachers Association 48 (2), S. 45–67.
 • Du, Lun (2002): Du, Lun: Grammatikvermittlung unter dem Aspekt interkultureller Kommunikation – Eine Präsentation am Beispiel der Vermittlung grundlegender chinesischer Syntax. In: CHUN – Chinesischunterricht 17, S. 31–44.
 • Gao, Shunquan 高顺全 (2013): 副连兼类虚词的语法化顺序和习得顺序—以“不过”和“只是”为例 Fulian jian leixuci de yufahua shunxu he xide shunxu – yi „buguo“ he „zhishi“ wei li. Grammaticalization and acquisition order of adverb-conjunction-concurrent functional words. In: Chinese as a Second Language Research 2 (2), S. 245–267.
 • Hsueh, Feng-sheng (1982): The role of semantics in teaching syntax. Some examples from Mandarin Chinese. In: Journal of the Chinese Language Teachers Association 17 (1), S. 1–14.
 • Jin, Meiling (2014): 语境在对外汉语语法教学中的作用. Yujing zai duiwai Hanyu yufa jiaoxuezhong de zuoyong [Die Bedeutung des sprachlichen Kontexts im ChaF-Grammatikunterricht]. In: CHUN – Chinesischunterricht 29, S. 30–44.
 • Li, Liu (2017): Can Grammatical Knowledge Predict Chinese Proficiency? In: Dongbo Zhang und Chin-Hsi Lin (Hg.): Chinese as a Second Language Assessment: Springer (Chinese Language Learning Sciences), S. 141–156.
 • Li, Wendan (2004): The Discourse Perspective in Teaching Chinese Grammar. In: Journal of the Chinese Language Teachers Association 39 (1), S. 25–44.
 • Li Quan (2001): Hanyu yufa kaocha yu fenxi 汉语语法考察与分析. Beijing: Beijing Yuyan Daxue Chubanshe 北京语言大学出版社.
 • Liu, Feng-hsi (2012): L2 acquisition of the progressive marker zai in Mandarin Chinese. In: Chinese as a Second Language Research 1 (2), S. 153–193.
 • Liu, Weijian (2007): Kontrastiv, kommunikativ und kreativ – Zur Vermittlung chinesischer Grammatik im Gymnasialunterricht am Beispiel einer Unterrichtseinheit über Fragepronomen. In: CHUN – Chinesischunterricht 22, S. 157–168.
 • Lu, Yuan; Ke, Chuanren (2018): L2 Chinese grammar development. In: Chuanren Ke (Hg.): The Routledge Handbook of Chinese Second Language Acquisition. Milton: Routledge (Routledge Language Handbooks), S. 151–216.
 • Lu Fubo (2004): Duiwai Hanyu jiaoxue yufa yanjiu 对外汉语教学语法研究. Beijing: Beijing yuyan wenhua daxue chubanshe 北京语言文化大学出版社.
 • Luan, Duo (2017): The application of a visual stimulation approach for teaching CFL at beginner level. In: Yang Lu (Hg.): Teaching and Learning Chinese in Higher Education. Theoretical and Practical Issues: Routledge, S. 131–156.
 • Lutz, Marion (2002): Das „Lernen lernen“ im Grammatikunterricht – Plädoyer für eine Didaktische Grammatik des Chinesischen. In: CHUN – Chinesischunterricht 17, S. 83–104.
 • Meyer zu Venne, Felix (2016): Alles nur Theater? Dramapädagogische Ansätze bei der Vermittlung von Grammatik im Schulunterricht Chinesisch als Fremdsprache. In: CHUN – Chinesischunterricht 31, S. 7–29.
 • Shi, Lijing (2017): The impact of an online grammar self-assessment system on CFL learners and teachers. In: Yang Lu (Hg.): Teaching and Learning Chinese in Higher Education. Theoretical and Practical Issues: Routledge, S. 177–197.
 • Tsang, Wai Lan (2012): Aspectual marking among English and Korean learners of Mandarin Chinese. In: Chinese as a Second Language Research 1 (1), S. 3–33.
 • Xiao Xiqiang (2009): waiguo xuesheng Hanyu jushi xuexi nandu ji fenji paixun yanjiu 外国学生汉语句式学习难度及分级排序研究: Gaodeng jiaoyu chubanshe.
 • Honghua (2011): 构词法与对外汉语教学. goucifa yu duiwai Hanyu jiaoxue. In: CHUN – Chinesischunterricht 26, S. 32–44.
 • Xing, Janet Zhiqun (2006): Teaching and learning Chinese as a foreign language. A pedagogical grammar. Online verfügbar unter http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=e000xat&AN=321998.
 • Xu, Yi (2013): CFL learners’ productions of relative clauses with demonstratives: From theory to empirical research. In: Chinese as a Second Language Research 2 (2), S. 169–193.
 • Yang, Jin-Hua 杨金华 (Hg.) (2012): Waiguoren Hanyu yufa xide nandian yanjiu 外国人汉语语法习得难点研究. Shanghai: Shanghai daxue chubanshe youxian gongsi.