3.4.11 Kompetenzen: Fachsprachen und Berufsqualifikation

3.4.11 Kompetenzen: Fachsprachen und Berufsqualifikation

 • Ao Yichang; Yan Guangyi 敖依昌; 严光仪 (1997): duiwai hanyu jingji zhuanye jiaoxue zhong de wailai ciyu wenti 对外汉语经济专业教学中的外来词语问题. In: CHUN – Chinesischunterricht 13, S. 59–66.
 • Guo Xi 郭熙 (2006): yi fuzhu zhuanye jiaoxue wei mudi de hanyu zuowei di’er yuyan de jiaoxue: shijian yu sikao 以辅助专业教学为目的的汉语作为第二语言的教学:实践与思考. In: Qi Huyang 齐沪扬 (Hg.): „duiwai hanyu yanjiu“ di er qi 《对外汉语研究》第二期. Beijing 北京: Shangwu yinshuguan 商务印书馆 .
 • Liang, Yong (2005): Überlegungen zum fachsprachlichen Chinesischunterricht. In: CHUN – Chinesischunterricht 20, S. 41–59.
 • Stähle, Susian (2000): Lehr- und Lernziele und Curriculum im fachsprachlichen Unterricht „Wirtschaftskommunikation Chinesisch“. In: CHUN – Chinesischunterricht 16.

3.4.11.2 Fachsprache Technik

 • Zhang, Zhenhuan (1997): Terminologische Probleme im Bereich der Technik bei der Übersetzerausbildung. In: CHUN – Chinesischunterricht 13, S. 91–104.
 • Zhang, Zhenhuan (1998): „Intensivkurs Chinesisch – Fachsprachen der Technik“. In: CHUN – Chinesischunterricht 14.
 • Zhang Zhenhuan 张镇环 (2000): guanyu keji hanyu fanyike de jiaoxue fangfa yiji jiaocai xuanze de jidian kaolü 关于科技汉语翻译课的教学方法以及教材选择的几点考虑. In: di liu jie guoji hanyu jiaoxue taolunhui lunwen xuan bianji weiyuanhui《第六届国际汉语教学讨论会论文选》编辑委员会 (Hg.): di liu jie guoji hanyu jiaoxue taolunhui lunwen xuan第六届国际汉语教学讨论会论文选. Beijing 北京: Beijing daxue chubanshe 北京大学出版社 .

3.4.11.3 Fachsprache Wirtschaft

 •  Ao Yichang; Yan Guangyi 敖依昌; 严光仪 (1997): duiwai hanyu jingji zhuanye jiaoxue zhong de wailai ciyu wenti 对外汉语经济专业教学中的外来词语问题. In: CHUN – Chinesischunterricht 13, S. 59–66.
 • Chen, Qinghai (2012): Business Chinese. London: Routledge.
 • Ma, Nelly (1989): Chinesisch als fachspezifische Fremdsprachenausbildung für Juristen und Wirtschaftler. In: CHUN – Chinesischunterricht 6.
 • Wang, H.D (2007): The elements of the business Chinese curriculum: A pragmatic approach. In: Selected papers from pragmatics in the CJK classroom: The state of the art.
 • Wang, Jiping (2005): Eindrücke vom Sommerkurs Wirtschaftschinesisch der Shanghai Jiaotong University. In: CHUN – Chinesischunterricht 20, S. 132–137.
 • Zhu Lihang 朱黎航 (2003): shangwu hanyu de tedian jiqi jiaoxue 商务汉语的特点及其教学. In: Jinan daxue huawen xueyuan xuebao 暨南大学华文学院学报 , Nr. 3.

3.4.11.4 Fachsprache Jura

 • Ma, Nelly (1989): Chinesisch als fachspezifische Fremdsprachenausbildung für Juristen und Wirtschaftler. In: CHUN – Chinesischunterricht 6.
 • Merkelbach, Chris; Gesk, Georg (2008): Juristisches Fachchinesisch – Eine kontrastive Einführung zum juristisch-fachsprachlichen Chinesischunterricht. In: CHUN – Chinesischunterricht 23.