3.2.4 Grundfragen

3.2.4 Grundfragen

 • Bao, Rui (2017): Sociocultural perspective of the teacher’s roles in promoting learners’ involvement in Chinese as a foreign language class. In: Language Teaching Research.
 • Cai, Yongqian (2014): Fa zhan han yu. = Developing Chinese. 2. Aufl. Bei jing: Bei jing yu yan da xue chu ban she (对外汉语长期进修教材).
 • Cruickshank, Ken; Tsung, L. (2012): Teaching and Learning Chinese: A Research Agenda. In: Linda T. H. Tsung und Ken Cruikshank (Hg.): Teaching and learning Chinese in global contexts. Multimodality and literacy in the new media age. London: Continuum, S. 213–225.
 • Davison, C. &. Lai W. (2007): Competing identities, common issues: Teaching (in) putonghua. In: Language Policy 6 (1), S. 119–134.
 • Duff, Patricia; Anderson, Tim; Ilnyckyj, Roma; VanGaya, Ella; Wang, Rachel; Yates, Elliott (2013): Learning Chinese. Linguistic, Sociocultural, and Narrative Perspectives. 1. Aufl. s.l.: Mouton de Gruyter (Trends in Applied Linguistics /TAL], v.5). Online verfügbar unter http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10677786.
 • Everson, Michael E. (2008): The Importance of Standards. In: Michael E. Everson und Yun Xiao (Hg.): Teaching Chinese as a Foreign Language. Theories and Applications. Boston: Cheng & Tsui Company, S. 3–18.
 • Guder, Andreas 顾安达 (2006): Jenseits der affinen Fremdsprachen: Dimensionen des Lehrens und Lernens von Chinesisch. In: Neusprachliche Mitteilungen aus Wissenschaft und Praxis 2, S. 16–25.
 • Jin Zhenzi; Jin Guiyue ; 金桂月 (1998): yingxiang duiwai hanyu jiaoxue xiaolü de yinsu 影响对外汉语教学效率的因素. In: Hanyu Xuexi (5).
 • Jing-Schmidt, Zhuo (2019): Corpus and Computational Methods for Usage-Based Chinese Language Learning: Toward a Professional Multilingualism. In: Xiaofei Lu und Berlin Chen (Hg.): Computational and Corpus Approaches to Chinese Language Learning. Singapore: Springer Singapore (Chinese Language Learning Sciences), S. 13–31.
 • Li, Yen-hui Audrey (2016): Facilitating language learning: A generative perspective. In: Hongyin Tao (Hg.): Integrating Chinese Linguistic Research and Language Teaching and Learning. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company (7), S. 33–58.
 • Lin, Y. (2007): Teaching Chinese, teaching in Chinese, and teaching the Chinese. In: Language Policy 6 (1), S. 95–117.
 • Loke, K. (2002): Approaches to the teaching and learning of Chinese: A critical literature review and a proposal for a semantic, cognitive and meta-cognitive approach. In: Journal of the Chinese Language Teachers Association 37 (1), S. 65–112.
 • Lu, Jianji; Zhao Yongxin (2012): Teaching Chinese as a Foreign Language in China: A Profile. In: Linda T. H. Tsung und Ken Cruikshank (Hg.): Teaching and learning Chinese in global contexts. Multimodality and literacy in the new media age. London: Continuum, S. 117–130.
 • Lu, Yang (2017): Introduction. In: Yang Lu (Hg.): Teaching and Learning Chinese in Higher Education. Theoretical and Practical Issues: Routledge, S. 1–10.
 • Lu, Yang (Hg.) (2017): Teaching and Learning Chinese in Higher Education. Theoretical and Practical Issues: Routledge. Online verfügbar unter http://ebookcentral.proquest.com/lib/gbv/detail.action?docID=4813436.
 • McDonald, E. (2011): Learning Chinese, turning Chinese: Challenges to becoming sinophone in a globalized world. New York: Routledge.
 • Möllering, Martina (2016): Australian Language Policy and the Learning and Teaching of Chinese Pages. In: Robyn Moloney und Hui Ling Xu (Hg.): Exploring Innovative Pedagogy in the Teaching and Learning of Chinese as a Foreign Language: Springer Singapore (Multilingual Education), S. 19–37.
 • Moloney, Robyn; Xu, Hui Ling (2016): Taking the Initiative to Innovate: Pedagogies for Chinese as a Foreign Language. In: Robyn Moloney und Hui Ling Xu (Hg.): Exploring Innovative Pedagogy in the Teaching and Learning of Chinese as a Foreign Language: Springer Singapore (Multilingual Education), S. 1–17.
 • Orton, Jane; Cui, Xia (2016): Principles and Innovation Design: CLIL Units in Chinese. In: Robyn Moloney und Hui Ling Xu (Hg.): Exploring Innovative Pedagogy in the Teaching and Learning of Chinese as a Foreign Language: Springer Singapore (Multilingual Education), S. 39–60.
 • Sun, Dejin (2009): 五十余年对外汉语教学研究纵览 [Overview of the research in the field Chinese as a Foreign language in the last 50 years]. 《 对外汉语教学研究论著索引》. In: 语言教学与研究 (2), S. 45–53.
 • Tao, Hongyin (Hg.) (2016): Integrating Chinese Linguistic Research and Language Teaching and Learning. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company (7). Online verfügbar unter https://benjamins.com/catalog/scld.7.
 • Tao, Hongyin (2016): Integrating Chinese linguistic research and language teaching and learning: An introduction. In: Hongyin Tao (Hg.): Integrating Chinese Linguistic Research and Language Teaching and Learning. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company (7), S. xii–xviii.
 • Tsung, L.; Cruickshank, Ken (2012): Emerging Trends and Issues in Teaching and Learning Chinese. In: Linda T. H. Tsung und Ken Cruikshank (Hg.): Teaching and learning Chinese in global contexts. Multimodality and literacy in the new media age. London: Continuum, S. 1–10.
 • Tsung, Linda T. H.; Cruikshank, Ken (Hg.) (2012): Teaching and learning Chinese in global contexts. Multimodality and literacy in the new media age. London: Continuum. Online verfügbar unter https://www.bloomsbury.com/us/teaching-and-learning-chinese-in-global-contexts-9781441192318/.
 • Wang, Danping (2016): Fostering Effective CFL Education Through Autonomous Learning: Learners’ Perspectives. In: Robyn Moloney und Hui Ling Xu (Hg.): Exploring Innovative Pedagogy in the Teaching and Learning of Chinese as a Foreign Language: Springer Singapore (Multilingual Education), S. 61–76.
 • Wang, Danping (2016): Medium-of-Instruction Policy and Practices in CSL Classrooms. In: Jiening Ruan, Jie Zhang und Cynthia B. Leung (Hg.): Chinese Language Education in the United States. 1st ed. 2016. Cham: Springer Science + Business Media (Multilingual Education, 14), S. 83–96.
 • Wang, Danping (2019): Multilingualism and Translanguaging in Chinese Language Classrooms. Cham: Springer International Publishing.
 • Wang, Li (1996): 浅谈对外汉语教学面临的问题. qiantan duiwai hanyu jiaoxue mianlin de wenti. In: Waijiao xueyuan xuebao, 1996 (4).
 • Wang, Lingjuan (2002): 对外汉语语感教学探析. duiwai hanyu yugan jiaoxue tanxi. In: Chongqing jiaotong xueyuan xuebao (shehui kexue ban), 2002 (1).
 • Wang Jun (2009): Zi ben wei yu duiwai hanyu jiaoxue 字本位与对外汉语教学. Shanghai: Shanghai jiaotong daxue chubanshe 上海交通大学出版社.
 • Wang Shan (1992): duiwai hanyu ketang jiaoxue teshuxing zhi fenxi 对外汉语课堂教学特殊性之分析. In: Hanyu Xuexi (2).
 • Wei, Li; Hua, Zhu (2012): Changing Hierarchies in Chinese Language Education for the British Chinese Learners. In: Linda T. H. Tsung und Ken Cruikshank (Hg.): Teaching and learning Chinese in global contexts. Multimodality and literacy in the new media age. London: Continuum, S. 11–28.
 • Xiao, Yun (2012): Chinese Language in the United States: An Ethnolinguistic Perspective. In: Linda T. H. Tsung und Ken Cruikshank (Hg.): Teaching and learning Chinese in global contexts. Multimodality and literacy in the new media age. London: Continuum, S. 181–196.
 • Xiao Xiqiang (1994): hanzi jiaoxue jiqi jiaocai bianxie wenti 汉字教学及其教材编写问题. In: Shijie hanyu jiaoxue (4).
 • Yan Meihua (2003): shijie hanyu jiaoxue de xin xingshi yu xin jucuo 世界汉语教学的新形势与新举措. In: Shijie hanyu jiaoxue (3).
 • Yuan, Fangyuan; Li, Shuai (2019): Classroom Research and Chinese as a Second Language. In: Fangyuan Yuan und Shuai Li (Hg.): Classroom Research on Chinese as a Second Language: Routledge, S. 1–17.
 • Zhang, Deyao (1993): 如何发现并解决留学生汉语学习中的难点. ruhe faxian bing jiejue liuxuesheng hanyu xuexi zhong de nandian. In: Zhongguo renmin daxue xuebao, 1993 (4).
 • Zhang, Jie (2016): Understanding Chinese as a Foreign Language from the Perspective of Second Language Acquisition. In: Jiening Ruan, Jie Zhang und Cynthia B. Leung (Hg.): Chinese Language Education in the United States. 1st ed. 2016. Cham: Springer Science + Business Media (Multilingual Education, 14), S. 63–82.
 • Zhang, Shenglan (2019): The effectiveness of a wiki-enhanced TBLT approach implemented at the syllabus level in the teaching of Chinese as a foreign language. In: Chinese as a Second Language Research 8 (2), S. 197–225. DOI: 10.1515/caslar-2019-0008.
 • Zhang Dexin (2006): cong „ci benwei“ dao „zi zhongxin“ – duiwai hanyu jiaoxue de zhanlue zhuanyi 从“词本位”到“字中心”——对外汉语教学的战略转移. In: Hanyu Xuebao (2).
 • Zhou, Minglang (2012): Globalization and Language Order: Teaching Chinese as a Foreign Language in the United States. In: Linda T. H. Tsung und Ken Cruikshank (Hg.): Teaching and learning Chinese in global contexts. Multimodality and literacy in the new media age. London: Continuum, S. 131–150.
 • Zhou Binwu (1998): jianli yige bijiao kaifang de duiwai hanyu jiaoxueguan 建立一个比较开放的对外汉语教学观. In: Yuyan jiaoxue yu yanjiu 语言教学与研究 (4).
 • Zhou Jian (2007): Hanzi jiaoxue lilun yu fangfa 汉字教学理论与方法. Beijing: Beijing daxue chubanshe.