3.10.1 Fehleranalyse Chinesisch als Fremdsprache

3.10.1 Fehleranalyse Chinesisch als Fremdsprache

 • Chen, Berlin; Hsu, Yao-Chi (2019): Mandarin Chinese Mispronunciation Detection and Diagnosis Leveraging Deep Neural Network Based Acoustic Modeling and Training Techniques. In: Xiaofei Lu und Berlin Chen (Hg.): Computational and Corpus Approaches to Chinese Language Learning. Singapore: Springer Singapore (Chinese Language Learning Sciences), S. 217–234.
 • Chen, Chen 陈晨 (2010): Yingyu guojia xuesheng xuexi Hanyu zai pianzhang lianguan fangmian de changjian pianwu 英语国家学生学习汉语在篇章连贯方面的常见偏误. In: Cui Xiliang u.a. (Hg.): Ou-Mei xuesheng Hanyu xuexi he renzhi yanjiu 欧美学生汉语学习和认知研究. Beijing: Beijing daxue chubanshe, S. 247–262.
 • Chen, Chen 陈晨 (2010): Yingyu guojia xuesheng zhong-gaoji Hanyu pianzhang xianjie kaocha 英语国家学生中高级汉语篇章衔接考察. In: Cui Xiliang u.a. (Hg.): Ou-Mei xuesheng Hanyu xuexi he renzhi yanjiu 欧美学生汉语学习和认知研究. Beijing: Beijing daxue chubanshe, S. 272–282.
 • Chen, Yanrong (2016): An error analysis on chinese disyllabic tones of czech college students learning chinese as a second language.
 • Cui Xiliang (2010): Ou-Mei xuesheng Hanyu jieci xide de tedian ji pianwu fenxi 欧美学生汉语介词西的习得的特点及偏误分析. In: Cui Xiliang u.a. (Hg.): Ou-Mei xuesheng Hanyu xuexi he renzhi yanjiu 欧美学生汉语学习和认知研究. Beijing: Beijing daxue chubanshe, S. 1–17.
 • Gebhard, Christian (2016): Häufige Fehler erwachsener Lerner des Chinesischen im Anfängerstadium. In: CHUN – Chinesischunterricht 31, S. 30–50.
 • Jiang, Wenying (2017): Acquisition of Word Order in Chinese as a Foreign Language. Replication and Extension. In: Istvan Kecskes und Chaofen Sun (Hg.): Key Issues In Chinese as a Second Language Research. New York, NY : Routledge, [2017]: Routledge, S. 162–187.
 • Lee, Lung-Hao; Tseng, Yuen-Hsien; Chang, Li-ping (2019): Resources and Evaluations of Automated Chinese Error Diagnosis for Language Learners. In: Xiaofei Lu und Berlin Chen (Hg.): Computational and Corpus Approaches to Chinese Language Learning. Singapore: Springer Singapore (Chinese Language Learning Sciences), S. 235–252.
 • Li Dazhong (1996): Waiguoren xue Hanyu yufa pianwu fenxi 外国人学汉语语法偏误分析. Beijing: Beijing yuyan wenhua daxue chubanshe 北京语言文化大学出版社.
 • Ren Changhui (2001): Hanyu jiaoxue zhong de pian cuo fenxi 汉语教学中的偏错分析. Wuhan: Wuhan daxue chubanshe.
 • Xiang, Catherine Hua; Ji, Yue (2017): An analysis of advanced L2 Chinese learners’ common errors and their perceptions of errors in argument-based essays. In: Yang Lu (Hg.): Teaching and Learning Chinese in Higher Education. Theoretical and Practical Issues: Routledge, S. 201–227.
 • Yang, Chun 杨春 (2010): Yingyu guojia xuesheng chuji Hanyu yupian zhaoying pianwu kaocha 英语国家学生初级汉语语篇照应偏误考察. In: Cui Xiliang u.a. (Hg.): Ou-Mei xuesheng Hanyu xuexi he renzhi yanjiu 欧美学生汉语学习和认知研究. Beijing: Beijing daxue chubanshe, S. 263–271.
 • Zhai, Yinghua (2001): 谈对外汉语教学中纠正错误的技巧与方法. tan duiwai hanyu jiaoxue zhong jiuzheng cuowu de jiqiao yu fangfa. In: Jiamusi daxue shehui kexue xuebao, 2001 (4).
 • Zhao, Shuai (2017): The effect of instruction on L2 writing in Chinese. A T-unit analysis. In: Yang Lu (Hg.): Teaching and Learning Chinese in Higher Education. Theoretical and Practical Issues: Routledge, S. 228–248.